6491 G 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

14.02.2024 12:10

Autor : Zuzana Paurová, SŠI Fatranská, Žilina

Späť na úvod

Cieľom učebného odboru obchodná prevádzka je poskytnúť žiakom v študijnom programe pre tento odbor vedomosti, zručnosti a návyky v maloobchodných prevádzkach, obchodných operáciách- skladovaní tovaru, príprave tovaru na predaj, triedení tovaru, vystavovaní tovaru v predajnej miestnosti a dodržiavaním všetkých zásad o ochrane tovaru.

V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú so zariadením predajne, zásadami ako správne skladovať tovar, aby sa zachovala jeho úžitková hodnota. Veľmi dôležitou súčasťou prípravy žiakov na povolanie je naučiť žiakov dodržiavať všetky zásady hygieny predaja tovaru.

V druhom ročníku si žiaci prehlbujú vedomosti, zručnosti a návyky pri práci s tovarom, učia sa spoznávať jednotlivé druhy tovarov, materiálov, ošetrovať, skladovať a dodržiavať zásady správnej manipulácie s nim. Žiak vie správne používať mechanizačnú techniku, ktorá uľahčuje prácu v obchode a dodržuje bezpečnosť pri práci. Zdokonaľuje sa v balení tovaru, rozvíja kreativitu pri darčekovom balení tovaru.

V treťom ročníku žiak vie uplatňovať, používať teoretické vedomosti z odborných predmetov v praxi, samostatne sa podieľa na plnení pracovných úloh v predajni a tak sa pripravuje na úspešné ukončenie štúdia.

Absolventi učebného odboru, ktorí úspešne ukončia štúdium majú možnosť sa zamestnať v obchode. Žiaci po úspešnom ukončení štúdia získajú výučný list a poznajú správne pracovné a technologické postupy pre vykonávanie práce v rôznych obchodných zariadeniach, kde sú žiadanými pracovníkmi na rôznych pracovných pozíciách.