Október - Mesiac úcty k starším

24.10.2022 21:04
Zo školy

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

Október je mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach zapísaných do stránok knihy života,  ale aj mladšia generácia uvedomuje si opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Ani žiaci našej školy nezabudli na našich seniorov. Svoju vďaku, úctu a pozornosť im vyjadrili vyrobením milých pozdravov žiaci z nižších ročníkov, starší žiaci a Samuel Hegedüš zo šiesteho ročníka vďačne zarecitoval dojemné verše.

V mene celej našej školy váženým seniorom želáme pevné zdravie, duševnej pohody, životného optimizmu a nech je ich jeseň života plná farieb.

Mgr. Jana Pavlová, PaedDr. Ildikó Viczenová, Mgr. Ema Kaplocká