1 Očami riaditeľa...

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na články autora

OČAMI RIADITEĽA

Milí rodičia, žiaci, kolegovia, občania!

Od chvíle, kedy sa k vám dostalo prvé číslo nášho časopisu ubehlo trištvrte roka. CHem znovu upriamiť pozornosť aj na elektronickú formu časopisu, v ktorej nájdete omnoho viac obrazového materiálu, aj videonahrávky zo školských akcií. Tento materiál je dosupný na portáli www.studentskycasopis.sk .

Naše školské aktivity a plány boli výrazne narušené udalosťami, ktoré nikto neočakával. Prerušenie a obmedzenie vyučovania zasiahlo minulý aj súčasný školský rok. Museli sme odložiť mnohé plánované akcie zážitkového charakteru, vzdať sa niekoľkých školských súťaží a najmä pohotovo reagovať na potreby okamžitých zmien v spôsobe vyučovania.

Táto doba nastavila zrkadlo celému nášmu školstvu a odhalila v celej nahote veci, ktoré sa dali počas normálneho fungovania dobre skryť – vybavenie školskou technikou, chýbajúci správcovia PC sietí v školách, zaostávanie v ovládaní technológií. Napriek tomu sa naša škola rýchlo prispôsobila a nastavila systém dištančného vyučovania. Postupne boli do vyučovania zakomponované nové formy vyučovania. Vyučujúci boli zaškoľovaní v práci s videokonferenčným systémom, zdieľaním obrazovky, tvorbou a publikáciou videí so záznamom obrazovky, v práci so zobrazovacími technológiami (vizualizér). Všetky spomínané technológie majú možnosť učitelia našej školy využívať. Škola zaobstarala aj grafické tablety na písanie interaktívnym perom a videokamery s funkciou webkamery na prenos hodiny „spred tabule“. Problémom sú však „ľudské kapacity“, ktoré by mohli umožniť ich okamžité využívanie. Ministerstvo školstva už roky sľubuje, že zaplatí školám správcov PC techniky, doteraz však zostalo iba pri sľuboch. Školy sa trápia s ich inštaláciou a spojazdňovaním samé, preto zavádzanie zaobstaraných technológií do vyučovania určitý čas trvá. Treba tiež brať do úvahy čas na zaškolenie pedagógov v prácou s nimi. Komplexné využívanie všetkých zaobstaraných technológií predpokladám v januári. Dovtedy už možno budú všetky triedy znovu otvorené, ale v karanténe môže ostať v budúcnosti hociktorá trieda a bude potrebné vyučovať čiastočne dištančne.

Táto „pohnutá“ doba však odhalila aj mnohé oveľa závažnejšie veci ako nedostatky týkajúce sa technológií. V mnohom nastavila zrkadlo našim rodinám a odhalila niektoré sociálno-patologické javy. V tomto smere ma veľmi zaujal článok dlhoročnej psychologičky p. Viery Gálovej, s ktorým sa vo veľkej miere stotožňujem. Preto ho ponúkam s jej súhlasom v plnom znení v inej časti časopisu. Keďže sa blížia Vianoce, chcem všetkým úprimne zaželať do všetkých domácností veľa pokoja a lásky. Prajem vám, aby ste ich prežili naozaj v kruhu svojich blízkych a venovali sa jeden druhému viac ako svojim mobilným telefónom...

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ľ. Jablonský