Čo je to Praktická škola

Profil školy

SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Späť na školu

    Praktická škola je určená pre žiakov s mentálnym alebo viacnásobným postihnutím a môžu ju navštevovať žiaci po ukončení Špeciálnej základnej školy. Príprava v praktickej škole trvá tri roky a dokladom o skončení vzdelávania je záverečné vysvedčenie. V našej praktickej škole pripravujeme žiakov na život v rodine, na sebaobslužné a praktické práce v domácnosti so zameraním na pomocné práce v kuchyni, prípravu jednoduchých jedál a remeselné práce.

    Pri vyučovaní žiaci využívajú odborné učebne (počítačové triedy, výtvarná učebňa, keramická dielňa, stolárska dielňa, cvičná kuchynka, audio-učebňa a iné), telocvičňu, posilňovne a školský dvor, na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, preliezačky a hojdačky pre deti, stroje na vonkajšie outdoorové aktivity, oddychový kútik aj bylinková záhrada. Uprednostňujeme inovatívne a zážitkové formy vyučovania s využívaním modernej techniky. Ponúkame pestrú paletu záujmových krúžkov.