Profil školy

Profil školy

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, Veľká okružná 32, 01157 Žilina

Späť na školu

Naša obchodná akadémia má viac ako 80 ročnú tradíciu v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy na povolania ekonomického charakteru.

V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Od školského roku 2020/2021 škola v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia vstúpila do systému duálneho vzdelávania.

Po úspešnom ukončení štúdia na našej škole pokračuje väčšina našich absolventov v štúdiu na vysokých školách ekonomického zamerania. V prípade, že sa nerozhodnú naďalej vzdelávať na vysokej škole, majú všetky predpoklady uplatniť sa na trhu práce ako úspešní manažéri, daňoví alebo finanční poradcovia, prípadne sa môžu uplatniť ako iní samostatní pracovníci v oblasti organizácie a techniky riadenia, účtovníctva, bankovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií či hospodárskej správy. Uplatnenie nájdu v podnikateľskej i obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve, v cestovných kanceláriách, ubytovacích alebo stravovacích zariadeniach.

Výhody našej školy

 • kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych metód a foriem vzdelávania
 • bilingválne štúdium je zaradené medzi odbory vzdelávania s najvyšším uplatnením (na www.trendyprace.sk medzi TOP 25 odbormi s najlepším uplatnením)
 • zahraničný lektor, ktorý má nielen skvelý prízvuk, ale aj humor
 • projektový tím na tvorbu a realizáciu projektovej činnosti
 • pravidelná modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia školy
 • úspechy žiakov v súťažiach zameraných na vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva a prezentačné zručnosti; úspechy v súťažiach z písania na PC a korešpondencie
 • maturitná skúška na úrovni C1 SERR (bilingválne štúdium)
 • štátna jazyková skúška z ANJ na úrovni B2 alebo C1 a odborná štátnica na úrovni C1, jazykové certifikáty (bilingválne štúdium)
 • certifikát na používanie ekonomického softvéru ALFA na jednoduché, OMEGA na podvojné účtovníctvo a OLYMP mzdy a personalistika od firmy KROS a.s.
 • štátna skúška z písania na PC a korešpondencie
 • certifikát Europass Mobility (pre účastníkov medzinárodných mobilitných projektov)
 • odborná prax v slovenských a zahraničných firmách (bilingválne štúdium)
 • duálne vzdelávanie
 • exkurzie na Slovensku i v zahraničí
 • moderne vybavené učebne odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov
 • školská posilňovňa,
 • multifunkčné ihrisko,
 • fitness učebňa
 • školský bufet,
 • oddychová zóna v priestoroch školy,
 • jedáleň v blízkosti školy
 • kurz autoškoly počas štúdia v priestoroch školy
 • kvalifikovaní a zanietení učitelia
 • pozitívna atmosféra v škole
 • ľudský prístup k riešeniu problémov
 • spolupráca s rodičmi.

Vízia našej školy

Chceme byť školou, kde vládne priateľská atmosféra a vzájomná tolerancia medzi žiakmi a učiteľmi. Našou prioritou je rozvoj mäkkých zručností (soft skills) potrebných na vykonávanie rôznorodých činností v ekonomickej oblasti.

Fotogaléria k článku