A) Vážení rodičia, spoluobčania, milí žiaci!

22.03.2020 20:09
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Vážení rodičia, spoluobčania, milí žiaci!

V dedine je škola hlavným nositeľom vzdelania, ale aj podstatným pilierom kultúrneho a spoločenského života. Pre jej popularizáciu je preto nevyhnutné odkomunikovať veci, ktoré sa v škole dejú. Práve sa vám dostalo do rúk prvé číslo časopisu, ktoré mienime vydávať dva-trikrát ročne. Mal by odzrkadľovať dianie v našej základnej škole očami detí, učiteľov, pracovníkov školy aj jej vedenia minimálne v polročných intervaloch školského roka. Toto úvodné číslo preto (okrem iného) zachytáva udalosti v škole v prvom polroku šk. roka 2019/2020. O obsah časopisu sa stará školská redakčná rada, zložená zo žiakov a učiteľov školy. Keďže ide o našu prvotinu, odpusťte prosím nedokonalosti (štylistické či grafické), ktoré v ňom nájdete.

Finančné možnosti pre tlačenú podobu časopisu sú obmedzené, nemôžeme preto zabezpečiť jeho distribúciu pre všetkých obyvateľov obce. Chcel by som však, aby sa v tlačenej podobe dostal minimálne do rúk každej rodiny, z ktorej dieťa našu školu navštevuje alebo raz možno bude navštevovať. Zaujímajú nás aj rodiny, ktorých deti našu školu nenavštevujú alebo rozmýšľajú, že svoje dieťa zapíšu na inú školu. Budeme radi, keď možno aj pod vplyvom prezentácie našej činnosti začnú uvažovať inak. Nechceme zabudnúť ani na bývalých pedagogických zamestnancov našej školy, ktorí sú už v dôchodkovom veku.

Okrem tlačenej podoby bude pre širokú verejnosť dostupná jeho elektronická verzia na webovej stránke školy: www.zsmalinec.sk . Pôjde o presnú kópiu tlačenej podoby časopisu. Taktiež upozorňujem na inú elektronickú verziu časopisu - na portáli www.studentskycasopis.sk . Na tomto portáli nájdete časopis v úplne inej redakčnej podobe – prispôsobenej pre elektronické zariadenia. Táto forma umožňuje vo výraznejšej miere publikovať najmä multimediálny obsah, ktorý je pri tlači obmedzený a zároveň znižuje zobrazovaciu kvalitu. Na tomto portáli preto nájdete viacej fotografického materiálu alebo (v budúcnosti) aj videopríspevky.

Želám príjemné čítanie!

Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ školy