Farebný týždeň

01.02.2024 15:43
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V týždni 22.1.- 26.1. prebiehal na škole farebný týždeň. Žiaci sa mohli v dané dni obliecť do stanovenej farby a utužiť tak triedny i školský kolektív. Cez veľkú prestávku potom prebiehalo spoločné fotenie v telocvični. Okrem toho boli uskutočnené sprievodné aktivity, ktoré ozrejmovali význam farieb.

V pondelok znamenala červená farba symbol srdca, lásky, priateľstva. Na hodine chémie sa žiaci 8. ročníka venovali aktivite na tému Láska ako chemická reakcia. Žiaci si tak zopakovali učivo o hormónoch a dozvedeli sa, ktoré reakcie v ich tele majú na svedomí, keď sú zaľúbení. Na hodine geografie sa žiaci 9. ročníka venovali možnostiam zlepšenia vzťahu a vzájomného porozumenia medzi pôvodnými obyvateľmi Austrálie (Aborigénmi) a prisťahovalcami. Žiaci tvorili na danú tému plagáty. Okrem toho mali žiaci možnosť podarovať ovocie, džús, ktoré bolo súčasťou obeda (v prípade, že si ho neprosili), ľuďom, ktorí sú v núdzi, odkázaní na pomoc ostatných.

V utorok predstavovala modrá farba vodu – zdroj života. Na hodinách chémie si žiaci 7. ročníka vyhľadávali na internete za pomoci tabletov 10 zaujímavostí o vode, o ktorých ešte nevedeli a získané informácie spracovali do pojmovej mapy. Na hodinách geografie mohli žiaci 6. ročníka symbolicky darovať vodu jednotlivým štátom Afriky, v 7. ročníku si rozšírili vedomosti o významnej európskej rieke – Dunaji a na hodine dejepisu si šiestaci preopakovali učivo Starovekého Grécka v súvislosti s vodou a vytvorili tak pojmové mapy.

V stredu bolo témou slnko, ktoré svieti pre všetkých. Žiaci 9. ročníka hľadali na hodine geografie súvislosť medzi slnkom a Austráliou, Oceániou a Arktídou. Na hodine dejepisu v 6. ročníku si preopakovali tému Starovekého Grécka v spojitosti so slnkom. V oboch prípadoch museli nielen ovládať učivo, ale hľadať v ňom prepojenosť, význam a svoj výber aj zdôvodniť. V 5. ročníku si vytvorili časovú priamku, kde si žiaci uvedomili, ako sa menili historické obdobia a aký význam malo pri tom slnko, ktoré svieti počas celého historického obdobia.

Vo štvrtok predstavovala zelená farba prírodu a jej ochranu. Žiaci 7. ročníka sa na hodinách geografie venovali environmentálnym projektom v rámci Európskej únie a navrhovali vlastné možnosti ochrany prírody. V 6. ročníku si ozrejmili množstvo národných parkov, ktoré sú situované v Afrike.

V piatok biela farba predstavovala mier a solidaritu. Žiaci 5. ročníka vytvorili z kried podobizeň Antarktídy, deviataci sa venovali holokaustu a významu mieru. Zároveň sa deviataci na hodine geografie venovali Antarktíde ako mierovému územiu, pričom bola využitá metóda práce s textom (insert). Na prvom stupni si bielu farbu pripomenuli zábavnou formou v podobe sánkovačky, ktorá im vyčarila úsmev na tvári.

V rámci ŠKD (1. oddelenie) vytvárali žiaci každý deň z lega krásne mestečká, vždy v danej farbe.

Ďakujeme za týždeň plný aktivít.

Školský parlament

Fotogaléria k článku