Projekty

08.01.2024 14:38
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Na hodinách dejepisu spoznávali žiaci históriu aj vďaka rôznym zaujímavým úlohám. V šiestom ročníku si žiaci pripravili scénky zo života ľudí v praveku a vytvorili a prezentovali aj 3D modely nástrojov, ktoré sa v danom období využívali. Žiaci VI. C spoznávali projektovou činnosťou aj civilizácie Starovekého orientu, napríklad Sumerov, Babylónčanov, Feníčanov. V siedmom ročníku spoznávali žiaci historické pramene viažuce sa k dejinám Uhorska, čítali si legendy o svätoštefanskej korune a riešili ich hodnovernosť. V závere si potom vytvorili vlastné koruny, pričom nezabudli na naklonený kríž. V neposlednom rade riešili žiaci 6. ročníka nadväzujúce úlohy s prepojenosťou predmetov dejepisu a geografie zamerané na Egypt. Postupným vypracovaním úloh dospeli k novým vedomostiam i zručnostiam a vytvorili 3D modely pyramíd so sarkofágmi. Tému egyptskej ríše sme si ďalej rozšírili aj na krúžkovej činnosti, kde žiaci vytvárali vlastný papyrus a zamerali sa aj na odievanie v danom období a vytvorili si egyptské šaty a šperky.

Fotogaléria k článku