Malí- veľkí prieskumníci

30.10.2023 10:58
Príroda a turistika

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Naši najstarší žiaci- štvrtáci- veľmi radi bádajú, či skúmajú.

V rámci tohtoročnej témy Zelenej školy: Doprava a ovzdušie- realizovali prieskum. Sami v platforme Canva vytvorili dotazník, ktorý následne rozdali do rodín našich žiakov. Snažili sa zistiť, či sa rodiny využívajú na prepravu auto, akým spôsobom vykurujú domácnosť, či nakupujú lokálne, alebo dovážané potraviny. Zozbierané dotazníky vyhodnotili, vyvodili závery a snažili sa navrhnúť opatrenia, ktorými by situáciu zlepšili.

Taktiež urobili zaujímavú bádateľskú aktivitu v našej obci. Zisťovali ktoré miesta v dedine vykazujú najväčšiu mieru znečistenia ovzdušia. Na rôzne miesta v obci zavesili biele kusy látky. Po týždni tieto látky pozbierali a skúmali, ktoré kusy sú najviac znečistené. Spoločnou diskusiou sa snažili prísť na to, prečo sú niektoré miesta viac, či menej znečistené. 

Našim štvrtákom želáme, aby im táto radosť z bádania a skúmania vydržala počas celého školského roka.