Svätý Martin

05.12.2022 19:27
Zo školy

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

V novembri sme si pripomenuli sviatok svätého Martina, ktorý je známy spontánnou veľkodušnosťou, ochranou chorých a trpiacich. Dobrota tohto svätca si získala už našich predkov, pretože na Slovensku mu je zasvätených 143 kostolov a kaplniek. Medzi nimi aj 2 katedrálne chrámy – v Bratislave (s Donnerovou sochou sv. Martina deliaceho sa o svoj vojenský plášť so žobrákom) a v Spišskom podhradí. Jeho menom je pomenované aj mesto Martin. Žiaci našej školy sa formou prezentácie, pracovných listov a aktivít oboznamovali so životom svätého Martina. Za pomoci učiteľov pracovali jednotlivo i v skupinách. Úlohy boli rozdelené podľa náročnosti pre všetky triedy. Boli zamerané na čítanie s porozumením, zručnosť, postreh, vzájomnú pomoc a spoluprácu. Žiaci boli pri plnení úloh usilovní, preto im právom patrila sladká odmena. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom za pomoc a spoluprácu pri realizácii tejto tematickej aktivity.

Mgr. Gabriela Hegedűšová