Strom povolaní

04.11.2022 15:25
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 27.10.2022 a 3.11.2022 sa na hodinách občianskej náuky uskutočnila aktivita: Strom povolaní / rodostrom povolaní v rodine /. Každý žiak vypracoval svoj Strom povolaní. Zapísali si povolania svojich rodičov, prarodičov a príbuzných. Svoju prácu prezentovali a zistili možnú podobnosť v schopnostiach, postojoch, záujmoch a zručnostiach medzi nimi a rodinnými príslušníkmi. Uvedomili si vplyv svojich rodičov na svoj výber povolania, pretože rodič je vzor, ktorý sprostredkúva deťom životné a pracovné hodnoty aj hodnotu vzdelania.