17 Práce v škole

23.03.2022 14:02
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

PRÁCE V ŠKOLE...

V kalendárnom roku 2021 škola realizovala zo svojich bežných prevádzkových prostriedkov niekoľko opráv, úprav, investícii do modernizácie. Rovnako obec realizovala významnejšie investície prostredníctvom dotácií alebo z vlastného rozpočtu v priestoroch školskej jedálne a v areáli školy.

V jarnom období sa realizovala výmena okien a dverí v ŠJ. V lete bola PVC podlaha v priestoroch jedálne nahradená dlažbou, následne boli kompletne vymaľované priestory ŠJ a vymenili sa radiátorové ventily za termostatické. Škola v lete investovala do výmeny ventilov v telocvični a na poschodí v budove školy. Výmenou tried bol vytvorený priestor pre triedu špecializovanú na výučbu regionálnej výchovy, ktorej sa intenzívne venuje p. uč. Joklová. Zo špeciálnej triedy bola vytvorená čitáreň, školská knižnica a študovňa v jednom. Dve triedy (1. a 5. boli úplne alebo čiastočne zmodernizované). V lete a na jeseň škola investovala do modernizácie počítačovej techniky v PC učebni a pre učiteľov za účelom efektívnejšej (nielen) dištančnej výučby. V zime sa pristúpilo k začatiu realizácie prác na úprave školského parku. Letné búrky sú čoraz nebezpečnejšie, vietor spôsobuje čoraz väčšie škody a ohrozuje kultúrne ľudské prostredie. Z týchto dôvodov bolo potrebné pristúpiť k výrubu niekoľkých drevín v školskom parku, predstavujúcich priame ohrozenie zdravia, majetku školy, či okolitých stavieb.

V roku 2022 sa bude v realizácii bezpečnostných opatrení pokračovať, aj keď už nie invazívnym spôsobom. Samozrejme, vyrúbané stromy budú nahradené novou výsadbou v školskom areáli.

Prehľad o vykonaných prácach a ich finančnom zabezpečení je uvedený na konci galérie k článku v tabuľke.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ľ. Jablonský