Základná škola na Dobrej Nive má vlastné Centrum voľného času - Slávik

21.12.2021 11:05
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Centrum voľného času Slávik (ďalej len CVČ) pri Základnej škole s materskou školou Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive je školským zariadením, ktoré zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež. Výchovno – vzdelávacia činnosť v školskom zariadení sa uskutočňuje na základe výchovného programu pod názvom : Keď škola končí, my začíname. Filozofiou CVČ Slávik je nadviazanie na výchovu a vzdelávanie v rodine, v škole a v školskom klube detí. Veľkou výhodou je, že deti nemusia cestovať za voľnočasovými aktivitami do Zvolena alebo Krupiny, čo ocenia najmä ich rodičia. Ich deti majú všetko pod jednou strechou – školu, školský klub detí a centrum voľného času.

     CVČ Slávik navštevuje 156 žiakov z Dobrej Nivy a okolia ( Podzámčok, Babiná, Sása, Pliešovce) . Vedúci záujmových útvarov sú väčšinou kmeňoví učitelia našej školy a traja externí zamestnanci, ktorí sú zároveň naši bývalí žiaci. Výhodou je, že hneď po vyučovaní sa žiaci môžu realizovať v niektorom z 21 záujmových útvarov. (Hasičský krúžok, Florbal I. a II. stupeň, Tenis a Bedminton I. a II. stupeň, Volejbal, Tanečný aerobik, Hliadka mladých zdravotníkov I. a II. stupeň, Okienko zo SJ, Pytagoras, Kurz čarovného varenia 1. a 2. skupina, Bystré hlavičky, Gymnastika, Atletika, Futbal, Divadlo a Tkáčsky krúžok.

     Zameranie krúžkov prispôsobujeme záujmom detí, ale aj priestorovým a personálnym podmienkam, aké škola má. Berieme do úvahy aj názory členov žiackeho parlamentu, ktorí majú možnosť zasahovať do mimoškolskej činnosti a navrhnúť také záujmové útvary, o ktoré majú ich spolužiaci záujem.

     Každý rok ponúkame nové krúžky a medzi ne patrí aj Tkáčsky záujmový útvar. Vedúcou krúžku je Emília Baculíková, ktorej sa podarilo nadchnúť deti pre tento netradičný krúžok. Deti majú možnosť vrátiť sa do histórie našich predkov a oboznámiť sa so všetkými úkonmi, ktoré boli potrebné pri získavaní a spracovaní ľanového vlákna, až po finále – pradenie a tkanie. Žiaci ovládajú jednotlivé časti krosien, vedia si pripraviť správny materiál na spracovanie a učia sa zručnosti na tkáčskom stave. Veľkou motiváciou pre deti sú utkané dečky, obrusy a koberce z textilného odpadu. Okrem toho majú možnosť dozvedieť sa o odievaní v minulosti, o farebných variáciách a kombináciách, z akých častí sa skladá kroj a o tradíciách v našom regióne. Takto sa deti majú možnosť nenásilnou formou vzdelávať o svojom regióne a histórii svojich predkov.

     Tretiačky, Betka Baculíková, Margarétka Kiliková, Dominika Kyseľová a Monika Šaráková, ktoré chodia už od minulého školského roka do tkáčskeho krúžku pod vedením p. Emílie Baculíkovej, sa svorne zhodli na tom, že tkanie je pre ne zábava a na krúžku sa nikdy nenudia. Prezradili tiež, že pri tkaní si navzájom pomáhajú. Podľa rozhovoru s tretiačkami (napísala Mgr. I. Sklenková)

     Čas ukázal, že myšlienka zriadiť Centrum voľného času Slávik priamo, pri Základnej škole v Dobrej Nive bola veľmi správna.


Pripravila Mgr. Radimíra Mikulová

Fotogaléria k článku