ROHATÁ ZVER, PAROHATÁ ZVER, ZHODY...PRE LAICKÚ VEREJNOSŤ MOŽNO NEZNÁME POJMY,  PRE ODBORNÍKA ZAUŽÍVANÉ FRÁZY...A VIETE, ČO  ZNAMENAJÚ?

08.07.2021 18:10
Príroda a turistika

Autor : Sofia Horňáčková, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

ROHATÁ ZVER, PAROHATÁ ZVER, ZHODY...PRE LAICKÚ VEREJNOSŤ MOŽNO NEZNÁME POJMY,  PRE ODBORNÍKA ZAUŽÍVANÉ FRÁZY...A VIETE, ČO  ZNAMENAJÚ? Stavím sa , že s týmito pojmami laická verejnosť často nepracuje, čo je v poriadku...ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký majú význam? Spočiatku sa väčšine ľuďom zdá,  že pojmy rohatá a parohatá zver sú rovnaké, v skutočnosti však disponujú obrovskou rozličnosťou. Akú má parohatá zver a rohatá zver spolu súvislosť?  A prečo tam spomínam aj zhody? To si všetko vysvetlíme v dnešnom článku. Možno by ste neverili, ale rohatá zver a parohatá zver sa vyznačujú skôr rozličnosťami ako podobnosťami. Prvá  , a zároveň aj základná odlišnosť je tá, že rohatá zver svoju ozdobu, teda rohy , nezhadzuje, avšak parohatá zver svoju ozdobu, teda parohy , pravidelne a každoročne zhadzuje. Ďalší rozdiel je napríklad aj v zložení hmoty parožia. Rohatá zver je známa vďaka menšej hustote parožia, zatiaľ čo parohatá zver disponuje väčšou hustotou hmoty parožia. Je to aj kvôli vzájomným súbojom parohatej zveri, napríklad o získanie územia, teritória, alebo aj samice v období ruje . Takéto správanie prejavujú napríklad rôzne druhy, ale aj poddruhy jeleňa  ( jeleň lesný, európsky, sika... ) , daniela škvrnitého,  srnce,  jeleníky ( napr. bielochvostý ) , pasrnce...a mnoho ďalších. Na príklade rohatej zveri môžeme vyzdvihnúť napríklad muflóna lesného, ktorý sa na Slovensku vyskytuje, aj keď v menších počtoch. ( väčšinou v oborách ) Toto bola teória ku kategóriám - parohatá zver a rohatá zver. Rada by som vám však vysvetlila aj to ,čo znamená pojem zhody. Veľa ľudí si pojem zhody zamieňa s pojmom trofeje. Pod pojmom trofej sa rozumie trofej poľovnícka, teda taká, ktorá bola získaná z ulovenej zveri . Môže to byť napríklad kožuch, kapitálna tvárová trofej ( lebka s parohmi ) , ostatné časti tela... Zhoda je však paroh získaný prirodzenou cestou, teda po vytĺkaní a následnom zhodení parožia zo zvieraťa . ( v tomto prípade nezasahuje človek, zver ich zhodí, poľovník pozbiera ) . Prečo sú pre nás zhody prospešné?  Poľovníci z nich zistia veľmi vzácne informácie o zveri, čo je pre nás dôležité. A prečo je potrebné,  aby o tomto všetkom vedela široká verejnosť?  Je potrebné,  aby sme poznali tieto pojmy, aby sme potom nerozširovali dezinformácie , aby sme vedeli, čo znamenajú, a možno práve pomocou nich pochopili,  aké bohatstvá a zaujímavé informácie môžeme zistiť aj z takýchto primitívnych vecí. A navyše  jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody,  takže #lovuzdar ! ( organizovanému a zmysluplnému  )