Prečo má Váš prváčik zasadnúť do lavice našej základnej školy?

16.05.2021 11:12
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote má 43-ročnú históriu bohatú na výborné výsledky.

PONÚKAME: V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu: v celoslovenskom hodnotení portálu INEKO sme základnou školou s najlepšími výsledkami žiakov v okrese Rimavská Sobota, kvalifikovaný tím skúsených a tvorivých učiteľov využívajúcich rôzne inovačné metódy a formy, nadobudnuté vedomosti, zručnosti a postoje dokážu naši žiaci aplikovať v bežnom živote, aktívne spolupracujeme so školskou špeciálnou pedagogičkou, školskou psychologičkou, sociálnou pedagogičkou a asistentkami učiteľa – školský odborný tím, od 1. ročníka ponúkame možnosť výberu vyučovania anglického, nemeckého alebo ruského jazyka, naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach vyšších kôl v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach.

V rámci obľúbených aktivít našich žiakov každoročne organizujeme: Európsky deň bez áut, Európsky deň jazykov, Európsky deň športu, Pasovanie prvákov, Mesiac úcty k starším, Netradične tradičný večer, Mini fit day, Mikulášske prekvapenie, Vianočná a Veľkonočná burza, Lyžiarsky a plavecký výcvik, Karneval, Valentínska pošta, Dobšinského rozprávkový svet, Modrý a zelený týždeň, Prezentácia najlepších ročníkových prác, Majáles, Škola v prírode, rôzne exkurzie a výlety.

V rámci projektov, do ktorých je naša škola zapojená: eTestovanie – aktívne využívame systém elektronického testovania Erasmus+ – aktívne zapájame našich pedagogických zamestnancov do vzdelávania v štruktúrovaných kurzoch stimulujúcich rozvoj kreatívneho myslenia a IKT zručností v rámci celej Európy

Čerstvé hlavičky – naši žiaci každý týždeň dostávajú dávku ovocia od spoločnosti Kaufland

Čítame radi – vďaka úspešnému projektu sme získali financie na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice

Oáza oddychu – pripravujeme v areáli školy okrasnú záhradu, ktorá bude slúžiť na relax, ale aj praktické vyučovanie

Po stopách interaktívnej podlahy – získali sme financie na zakúpenie projekčného zariadenia a balíčkov programov, vďaka ktorým sa naši žiaci nielen učia, ale rozvíjajú si aj schopnosti tímovej práce, vizuálno-pohybovej koordinácie, logické myslenie a vnímanie

Letná škola – letný tábor pre žiakov školy s dennou dochádzkou

Chceme patriť k Vám – získali sme finančné prostriedky na vybavenie relaxačnej miestnosti

V rámci materiálno – technického vybavenia školy: školský bufet, 2 školské jedálne, školská knižnica, 2 špeciálne učebne s interaktívnou podlahou, 3 počítačové učebne, relaxačná miestnosť, 2 telocvične, Pamätná izba Pavla Dobšinského, špeciálne učebne fyziky, biológie, chémie, techniky, hudobnej výchovy, školská kuchynka.

V rámci mimoškolskej činnosti: kreatívne prostredie školského klubu detí od 6.35-7.50 hod a od 11.25-17.00 hod

vlastná školská televízia TV Očko – relácie pripravujú naši žiaci pod vedením skúsených pedagógov

vlastný časopis – Zlaté pero

Krúžková činnosť: Legáčik, Podkovička-folklór, Pohybom ku kráse a zdraviu, Šikovné pršteky, Turistický krúžok, Astronomický krúžok, Ukáž čo vieš, Z každého rožka troška, Zdravotnícky krúžok, Nemčina hrou, a rôzne športovo zamerané krúžky