Žiacky parlament

25.03.2021 09:57
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V roku 2015 sa v našej škole zrodila krásna myšlienka - žiacky parlament. Pani riaditeľka PaedDr. Mária Slosiariková sa rozhodla túto nádhernú myšlienku aj zrealizovať. Cieľom bolo, aby sa deti zapájali do diania školy, aby mali možnosť navrhnúť a ukázať svoje nápady a prevziať zodpovednosť za prezentovanie myšlienok celého svojho kolektívu. Školský parlament vedie žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti.

     Mesiac október už tradične patrí ku každoročnému vymenovaniu žiackeho parlamentu, či prijímaniu jeho nových členov. Členovia žiackeho parlamentu skladajú sľub, ktorým sa potom počas celého roku riadia. Od roku 2015 má žiacky parlament za sebou množstvo skvelých akcií či zrealizovaných prianí svojich členov. Na svoje zasadnutia si môžu pozývať rôznych hostí, ako napríklad : pani riaditeľku, vedúcu školskej jedálne, pedagógov a zamestnancov školy, ktorí im radi zodpovedajú na ich zvedavé otázky. Podarilo sa im presadiť zmeny v jedálničku školskej jedálne, vďaka nim sa zakúpili do školskej jedálne zrkadlá, skrinky do šatní, sprísnili sa dozory na toaletách, v školskej jedálni aj v šatniach. Podali návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Každoročne pomáhajú pri realizácií rôznych akcií, napr.: Tekvičkového popoludnia, Jesennej burzy, Charitatívnej zbierky pre útulky, Krabice plnej lásky, Mikuláša, Vianočných tvorivých dielní, Besiedky, Karnevalu, Veľkonočných tvorivých dielní, Zápisu do prvého ročníka a Programu na deň matiek. Deň učiteľov je pre nich výzvou a každý rok nás prekvapia krásnym programom a darčekom - vlastnoručne vyrobeným.

     Členovia žiackeho parlamentu sa snažia svojich spolužiakov motivovať a zapojiť do diania našej školy rôznymi súťažami, sú to napr. :Súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu, Valentínska súťaž, Veľkonočná súťaž. Aj napriek tomu, že sme v období, kedy sa do školy chodí málo alebo vôbec, naši žiaci nestrácajú chuť byť kreatívni a spríjemňovať svojim spolužiakom túto náročnú dobu. Spoločne so svojou koordinátorkou pripravujú veľkú súťaž: Naša škola má talent heslom : ,,Mysli, tvor a prejav sa !!! Po tejto akcii deti túžia už dávno, avšak po nástupe protipandemických opatrení nebolo možné zorganizovať ju. Naši žiaci sa však nevzdali a hľadajú spôsoby ako túto súťaž realizovať v online prostredí . DRŽÍME IM PALCE!!!

     Zasadnutia žiackeho parlamentu teda neprestali fungovať. Deti sa stretávajú spolu so svojou koordinátorkou online a plánujú ďalšie kroky. V súčasnosti pripravujú veľkonočnú súťaž: deti môžu posielať svoje výtvory do školy o najkrajší výtvor. Svojím hlasovaním rozhodnú pedagógovia a ďalší zamestnanci školy. Význam fungovania žiackeho parlamentu vidia nielen školáci, ale aj pani riaditeľka a učitelia, ktorí hlas mladých rešpektujú.

     Prajeme našim žiakom,aby ich nikdy neopustila dobrá nálada a chuť tvoriť a aby našu školu pomáhali meniť k lepšiemu spoločne s ich koordinátorkou Mgr. Radimírou Mikulovou, ktorej patrí osobité poďakovanie za vedenie , trpezlivý a láskavý prístup ku členom žiackeho parlamentu.

Autor: Mgr. Lucia Polcová


Sľub žiackeho parlamentu

My, žiaci ZŠ s MŠ J. S. Neresnicého v Dobrej Nive, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov sa budeme usilovať o:

- uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi,

- rozvoj duchovnej kultúry,

- zveľaďovanie životného prostredia,

- zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena.


Sľubujeme, že vždy budeme konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujeme, aby sme svojou prácou pomohli pri výchove, vzdelávaní a zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujeme, že budeme aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budeme vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako členovia parlamentu budeme zapájať svoju triedu do akcií školy a budeme jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí ŽIACKEHO PARLAMENTU. Budeme spolupracovať so svojimi triednymi učiteľmi. TO VÁM SĽUBUJEME !


Mgr. Lucia Polcová