Poďakovanie mestu Trenčín. Názov projektu: Spoločnými silami pre zdravie.

12.10.2020 07:15
Zo školy

Autor : Milan Karkoška, Stredná športová škola Staničná 6 , Trenčín

Späť na úvod

Stredná športová škola, ktorej súčasťou je školský internát, ďakuje mestu Trenčín za dotáciu vo výške 1200 eur na projekt Spoločnými silami pre zdravie.

Projekt je zameraný na riešenie nedostatku pracovných zručností u adolescentov. Cieľom je zvýšenie manuálnych zručností, podporenie záujmu študentov o veci verejné, o verejnoprospešnú činnosť. Podporíme rozvoj ich vzťahu k dobrovoľníctvu, k zdravému životnému štýlu. Realizáciou projektu naplnia adolescenti potrebu vytvorenia priestoru na relax športovaním, aktívne využijú voľný čas, získajú manuálne zručnosti, rozšíria si zručnosti pri práci v tíme. Pohyb a práca na čerstvom vzduch prináša mnoho výhod. Má pozitívne účinky na fyzickú i duševnú stránku adolescentov a je výborným prostriedkom na vytvorenie nových priateľstiev a stmeľovanie kolektívu. V prípravnej fáze vychovávatelia ŠI oboznámia výchovné skupiny s projektom, motivujú ich k spolupráci, uskutočnia stretnutia dobrovoľníkov z radov študentov - členov tímu a po diskusii k projektu budú rozdelené úlohy. V realizačnej fáze študenti zo športovej školy, ktorí sa podieľali na výbere vonkajších fitnes strojov, budú nápomocní pri objednávaní a prenose strojov pri dodaní a pred ich inštaláciou. Ďalší členovia tímu, študenti zo stavebnej školy, ktorí sa podieľali na návrhu druhu a množstvo suchého betónu (návrhy boli prekonzultované s odborníkmi v danej oblasti), sa budú podieľať na zabezpečení suchého betónu, jeho prenose a uskladnení. Dobrovoľníci spoločne vykopú potrebné množstvo jám 50x50x70cm, zmiešajú betón s vodou, vylejú ho do jám a osadia kotviace prvky jednotlivých fitnes strojov. Na správnosť postupu a bezpečnosť pri práci bude dohliadať pedagóg. Členovia tímu zo Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) navrhnú možnosti prezentácie mesta na mieste osadenia fitnes strojov, zhotovia fotodokumentáciu z priebehu realizácie projektu, postarajú sa o propagáciu v internetovom časopise Intrák, na webstránke školy a facebooku a televíznych paneloch vo vestibule ŠI. V hodnotiacej fáze budeme s členmi tímu hovoriť o pocitoch aké mali pri práci, ako sa im spolupracovalo, čo by mohli vlastným pričinením zmeniť, ako prípadne upraviť daný priestor na cvičenie, kde môžu ešte manuálne zručnosti, ktoré pri tvorbe získali v budúcnosti využiť.