Zmena dizajnu

21.03.2020 13:20
Zo školy

Autor : Ivka Jakubíková, ZŠ Hlavná, Družstevná pri Hornáde

Späť na úvod

Chýbajúce učebnice nie sú jediným problémom, ktorý ministerstvo školstva akoby prestalo riešiť. Ďalším problémom je vydávanie nových učebníc bez jedinej úpravy ich obsahu.

Každá učebnica má životnosť päť rokov. Po uplynutí tejto doby ministerstvo školstva posiela do škôl zadarmo nové učebnice. Znie to síce pozitívne, ale má to svoje úskalia. Okrem toho, že si škola prakticky nemôže vybrať tiež podotýkame, že ak už sa distribuuje niečo označené ako nové, malo by to mať naozaj novú kvalitu. Nie iba zmenený vzhľad. Nejde len o plytvanie peniazmi v školstve ale aj o ekologický problém.

Náš školský sklad učebníc (ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde) má na starosti pani asistentka Anna Hudáková, ktorá nás vzala do jeho útrob a vyjadrila sa k problematike. Počet nových učebníc nepochybne narastá. O kvalite niektorých z nich by sa dalo uvažovať. Za najproblematickejšie predmety označila matematiku a geografiu. Kým učebnice matematiky síce sú, ale sú nepoužiteľné, učebnice geografie úplne chýbajú – učí sa z učebníc vydaných pred reformou v roku 2014. Podotýkame, že práve geografiu táto reforma postihla vo veľkej miere – učivo sa presúvalo a menilo. Takže nové knihy by sa určite zišli. Pani asistentka nás taktiež upozornila na niektoré kuriozity. Napríklad učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník (kde bola pozmenená len titulná strana), či ešte lepší príklad: literatúra pre 5. ročník. Vydanie tejto učebnice z roku 2010 sa nijako nelíši od nového „reformného“ vydania z roku 2018. Aj napriek tomu, že staré vydanie mohlo poslúžiť ďalej, máme „nové“. Staré učebnice sa musia vyradiť, dať do zberu. Získané peniaze idú do štátneho rozpočtu.

Celá táto situácia nás donútia uvažovať a hľadať riešenia. Z ekologického hľadiska by boli riešením doložky do učebníc. Papiere, na ktorých by boli spísané informácie, ktoré už neplatia a naopak dodané nové informácie. Stačilo by ich nalepiť alebo pripevniť zošívačkou. Samozrejme, že toto riešenie by sa dalo využiť skôr u tých učebníc, kde dochádza k malým zmenám. Ďalším inovatívnym riešením sú elektronické učebnice. Keďže tento článok je tvorený v období, keď sú školy zatvorené ako prevencia šírenia vírusu, existencia elektronicých učebníc by sa zišla. Stránka eaktovka.sk s tým v minulosti začala, nie sú tam však ani zďaleka všetky učebnice. Mnohí žiaci odišli zo škôl náhle a s tým, že sa o pár dní vrátia (napríklad na našej škole boli najprv iba vyhlásené chrípkové prázdniny, o ďalšom zatvorení škôl sme sa dozvedeli neskôr). Preto si niektoré učebnice nechali v škole. Z dôvodu samoštúdia žiakov v domácej karanténe by online učebnice veľmi pomohli. Je to oveľa praktickejšie ako pre učiteľov tak aj pre rodičov a žiakov.

K tejto téme by sa mali samozrejme vyjadriť učitelia aj žiaci. Preto sme realizovali výskum u nás v škole na vzorke žiakov 4. – 9. ročníka (v ankete hlasovalo 142 žiakov) a tiež na učiteľoch (spolu 23).

Ťažšie rozhodovanie mali žiaci už hneď pri prvej otázke, v ktorej sme sa pýtali, či sú učebnice kvalitné. 42% žiakov si myslí, že áno a 25% žiakov si naopak myslí, že nie. 32% žiakov nevedelo odpovedať. Iný názor na to majú učitelia, z ktorých si iba 13% odpovedalo kladne, 74% sa vyjadrilo záporne. Už tu vidíme, že problém s učebnicami je obrovský.

Druhá otázka znela, či niekedy počas školského roka boli učebnice menené pre doručenie novšieho vydania. 67% žiakov zahlasovalo za možnosť áno a zvyšných 33% žiakov za možnosť neviem. 61% učiteľov hlasovalo za áno, 30% naopak za možnosť nie a 9% učiteľov nevie. Potvrdilo sa, že učebnice sú neustále vydávané nanovo.

Ďalšia otázka nadväzovala na tú predchádzajúcu. Keď už teda mali menené učebnice, boli v nich nejaké výrazné obsahové zmeny? Väčšina žiakov si to nepamätalo, keďže si pôvodné učebnice poriadne neprezreli. Za možnosť áno hlasovalo 22% žiakov, za možnosť nie 30% a za možnosť neviem zahlasovalo 48% žiakov. 30% učiteľov hlasovalo za áno, 48% za nie a 22% za neviem. Ukázalo sa presne to, čo nám povedala pani asistentka v sklade učebníc, a to že v mnohých učebniciach nedochádza k zmene.

Prešli sme k otázkam orientovaným na riešenie. Otázka zavedenia elektronických učebníc sa žiakom hneď páčila. Väčšia časť žiakov jednoznačne súhlasí s elektronickými učebnicami s tou podmienkou, že by si papierové verzie učebníc nechávali v škole a doma by sa učili z tých elektronických. 87% žiakov s tým súhlasí, 5% žiakov s tým nesúhlasí a 8% žiakov nevie. 65% učiteľov hlasovalo kladne, 22% učiteľov je proti a 13% nevie. Môžeme to zhodnotiť jednoducho tak, že učitelia sú trochu opatrnejší, konzervatívnejší. Tento stav sa viac-menej odrazil aj v súčasnej situácii – väčšina učiteľov sa online učeniu prispôsobila, no sú aj takí, ktorí s tým majú problém.

Taktiež sme sa opýtali, či by boli žiaci ochotní sa učiť zo starších učebníc s tým, že by v nich boli vložené doložky s opravenou informáciou, aby sa zbytočne kvôli menším zmenám nemuseli tlačiť nové učebnice. 29% žiakov by bolo ochotných sa takto učiť, no 42% žiakov nie, radšej sú za nové. Za odpoveď neviem hlasovalo 29% žiakov. 78% učiteľov odpovedalo áno, 13% učiteľov nie a 9% nevie. Opäť sa potvrdilo, že pre učiteľov je riešením skôr klasická papierová kniha.

Keďže naša škola je zelená, nesmela chýbať otázka, či si žiaci a učitelia myslia, či by elektronické učebnice mohli pomôcť životnému prostrediu. Hneď potom, ako sme sa túto otázku opýtali vo vyšších ročníkoch sa objavili aj diskusie typu: „Pomôže to, pretože sa nebudú rúbať stromy.“ „Nepomôže, lebo budú viac dymiť elektrárne!“ Nakoniec sa 77% žiakov zhodlo na odpovedalo áno. 13% žiakov si myslí, že nie a 10% žiakov nevedelo odpovedať. U učiteľov bola väčšina za odpoveď áno. 74% učiteľov súhlasí, 13% učiteľov nesúhlasí a zvyšných 13% nevie. Väčšina opýtaných teda potvrdila, že online učebnice sú vhodným riešením ekologického problému. Nejaké učebnice mať musíme – uprednostňujme tie, pre ktoré nemusia rúbať národné parky.

Anglické slovo „design“ sa dá preložiť ako vzhľad ale aj ako koncepcia. Bolo by vhodné, aby sa učebnice nemenili iba vzhľadom, ale aby sa zmenila celá koncepcia a chápanie tejto problematiky. Žijeme v 21. storočí, v dobe internetu, technológií a inovácií. Majme to na mysli aj pri riešení problému s učebnicami.