Učíme s využitím bádateľských metód

13.02.2020 18:51
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Naša škola sa zapojila do projektu IT Akadémia a bola vybraná na overovanie bádateľsky orientovaných metód výučby. Do projektu sa zapojili učitelia fyziky, biológie, chémie, geografie, informatiky a matematiky. Okrem overovania vybraných tém sa prihlásení učitelia zúčastnili aj vzdelávaní, kde sa podrobne oboznámili s projektom a metódami, ktoré zvyšujú názornosť vyučovania jednotlivých predmetov. Vďaka ich aktívnemu overovaniu bola naša škola vybraná na zriadenie učebne vybavenej pomôckami pre jednotlivé predmety, ktoré majú umožniť čo najnázornejšie vyučovanie jednotlivých predmetov. Pomôcky boli dodané na konci minulého školského roku, takže sa začali využívať až v tomto školskom roku. Je na každom učiteľovi, aby získané pomôcky využíval v čo najväčšej miere. Ich využívanie sa rozbieha a pomôcky sa začínajú používať. Na prvom stupni sa využívajú Pro-Bot autíčka- p.uč.Mitterpachová a Klimová. Na druhom stupni sa zatiaľ najviac využívali na hodinách fyziky – p.uč. Sakálová – stavebnice lega Mindstorms EV3, senzory a meracie prístroje. V rámci celoškolskej akcie Týždeň vedy a techniky žiaci našej a aj iných škôl mali možnosť vidieť činnosť 3D tlačiarne, prácu so stavebnicou Mindstorms EV3 aj meracích prístrojov. Na hodinách biológie sa budú používať jednoduché mikroskopy prepojené s tabletmi. Tablety sa využívajú aj na hodinách informatiky. Vyučujúci postupne využívajú aj ďalšie získané pomôcky, čo zlepšuje názornosť vyučovania jednotlivých predmetov a prispeje k lepšiemu pochopeniu učiva našimi žiakmi a k popularizácií prírodných vied.

Fotogaléria k článku