Škola pre všetkých- škola pre každého

13.01.2020 07:39
Zo školy

Autor : Marianna Straková, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

Škola pre všetkých – škola pre každého.    Pod týmto názvom už druhý rok realizujeme projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zmyslom nášho projektu je pomáhať tým žiakom, ktorí v rámci vyučovacieho procesu potrebujú pomoc, no sám učiteľ by im túto pomoc poskytnúť nemohol. Od decembra 2017 sme vďaka podpore mohli zamestnať dve asistentky, jednu školskú psychologičku a jednu špeciálnu pedagogičku na polovičný úväzok. Práca celého inkluzívneho tímu je zameraná na uspokojenie potrieb žiakov, ktorí si potrebujú zlepšiť študijný prospech, no bez pomoci to nedokážu. Vďaka asistentkám učiteľa majú viac individuálneho prístupu, viac pomoci pri učení, ľahšie sa im prekonávajú všetky ťažkosti pri vyučovaní a učení. Sú pre žiakov pomocnou barličkou v školskom prostredí. Školská psychologička je pre mnohých našich žiakov bútľavou vŕbou. Pomáha im riešiť vzťahy so spolužiakmi, s učiteľmi, je mediátorkou, pomocníčkou, radkyňou. Vykonáva odborné psychologické činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ. Poskytuje poradenské služby najmä žiakom, no po dohodnutí termínu sa stretáva aj s rodičmi žiakov, ktorí potrebujú starostlivosť. Podobne aj školská špeciálna pedagogička. Spoluprácou s učiteľmi, asistentkami a školskou psychologičkou odstraňuje bariéry a prekážky, ktoré stoja žiakom vo vzdelávaní. Aj jej cieľom je zlepšenie stavu žiakov a zlepšenia ich študijných výsledkov. Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie u všetkých začlenených žiakov a poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom, učiteľom, asistentom, žiakom. Podáva odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení, správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom, aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Našim cieľom je zamestnávať tento inkluzívny tím aj po skončení projektu. Bez zapojenia do ďalšieho projektu by sme si ich však nemohli dovoliť, pretože finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu nám to neumožňujú. Veríme, že budeme vybraní, aby sme žiakom mohli aj naďalej pomáhať a zlepšovať tak nielen ich prospech, no hlavne, aby sa v našej škole cítili dobre a bezpečne.

Autor: PaedDr. Kvetoslava Hornová