Výnimočné stretnutie

23.01.2020 13:42
Zo školy

Autor : Eva Klusová, ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok

Späť na úvod

                    Milión detí sa modlí ruženec 

Stáva sa nám peknou tradíciou modlitba ruženca. Pápež František nás vyzýva, aby sa deti celého sveta modlili ruženec. V piatok, 18. októbra 2019 sme sa so žiakmi 4. až 9. ročníka stretli pri modlitbe ruženca. Každá trieda mala svojich zástupcov, tak sa nás zhromaždilo približne 50 a spoločne sme prosili za mier vo svete a spojili sme sa v úmysle aj za požehnaný čas misií v našej farnosti a škole. Týmto chcem poďakovať nielen zúčastneným žiakom, ale aj ich rodičom a starým rodičom za odovzdávanie daru viery v rodine. Nech Vás Pán hojne požehná vo všetkom, čo pre svoje deti robíte.

            


Misie v škole

V pondelok 21. 10. 2019 navštívili našu školu pátri misionári. Spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice, na čele s pátrom Jozefom Mihokom  CSsR (misionár milosrdenstva z rehole Redemptoristov), si pripravilo program pre žiakov 4. až 6. ročníka a  zvlášť pre žiakov 7. až 9. ročníka. Svedectvom svojho života zaujali žiakov, cez scénky a pantomímy poukázali na falošné predstavy, ktoré majú mnohí ľudia o Bohu a povzbudivým slovom nás pozvali na program, ktorý prebieha v našej farnosti celý tento týždeň. Misionári v tomto kalendárnom roku navštívili spolu 25 farností. V našej farnosti prebiehali misie súčasne s farnosťou Ľubica.

Misia znamená poslanie. Misijné poslanie Cirkvi sa uskutočňuje cez službu jednotlivých misionárov, ktorých Cirkev posiela prostredníctvom biskupa alebo rehoľného predstaveného. Misionárov všetkých čias oživuje vedomie, že sú vyslaní Cirkvou, nekonajú svoju prácu z vlastnej vôle a vlastnými silami, ale že za nimi stojí Kristovo tajomné telo. Cirkev ich nielen posiela, ale aj podporuje modlitbami i obetami, zvlášť chorých a trpiacich. Za ľudové misie redemptoristov sa celkom osobitne modlia kontemplatívne rehoľné sestry – redemptoristky.

Verím, že slová misionárov padli do dobrej pôdy našich sŕdc a vydajú bohatú úrodu.

                                                                                                                                               Mgr. Eva Klusová