Medzinárodný deň žiackych knižníc

11.12.2019 22:31
Zo školy

Autor : Kristína Tirpáková, ZŠ s MŠ Ľubotín

Späť na úvod

    Medzinárodný deň žiackych knižníc 15. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ patril k zaujímavým podujatiam v našej ZŠ. Zúčastnilo sa ho 137 žiakov.

     Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Detstvo so starými rodičmi. Žiaci 1. a 2. stupňa štandardných tried i žiaci 2 špeciálnych tried spolu so svojimi pedagógmi a vyučujúcimi slovenského jazyka a dejepisu sa tejto téme venovali v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Využívali pritom kreatívny potenciál žiakov a zároveň sa snažili to urobiť príťažlivo, rozhovormi, netradičnými a hravými metódami.

     Pomyselný duch spisovateľa, najväčšieho realistu slovenskej dediny, jeho vzťah k rodisku – Tajovu, k Slovensku, Československu i vzťah k starým rodičom fascinoval mnohých žiakov, čitateľov, ovládol triedy, priestory na chodbách i čitateľský kútik ZŠ s MŠ Ľubotín. Žiaci i pedagógovia sa tvorivo podieľali na odhaľovaní jeho biografických i bibliografických údajov. Výtvarne nadanejší kreslili portréty autora, vytvárali návrhy záložiek, ktoré potom žiaci I. stupňa a žiaci 5. a 6. ročníka výtvarne dotvárali, iní kreatívne využili iniciálky mena spisovateľa aj rok výročia jeho narodenia a z ich prác sa potom vytvorila reťaz: JGT - JGT - 145... JGT..., žiaci 1. ročníka kreslili zážitky so svojimi starými rodičmi.

     Základným bodom celého podujatia bola práca s knihou. Dominovali diela J. G. Tajovského: Horký chlieb, Pastierča, Ženský zákon i diela iných slovenských autorov, ktorí sa inšpirovali detstvom prežitým so starými rodičmi. Najväčšiu čitateľskú odozvu mali poviedky J. G. Tajovského: Do konca, Horký chlieb, Prvé hodinky, ukážky z diela Jaroslavy Blažkovej: Ohňostroj pre deduška a príbeh Petra Glocku: Robinson a dedo Milionár. Takmer všetci žiaci si prezreli na jedných z nástenných novín školy texty a obrázky s podtitulom „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko...“, ktoré približujú detstvo našich rodičov a prarodičov v minulosti.

     Výsledkom boli nástenné noviny na chodbách, výstavka venovaná autorovi v priestoroch čitateľského kútika, nástenky v jednotlivých triedach, kresby vlastných starých rodičov, záložky do kníh s menom i portrétom J. G. Tajovského.

                                                                                                                                                                 Kristína Tirpáková

Fotogaléria k článku