O škole

Profil školy

SZŠ Kukučínova, Košice, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Späť na školu

SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach disponuje okrem klasických tried aj moderne vybavenými odbornými učebňami. Virtuálna učebňa anatómie (VAU) umožňuje študovať anatómiu ľudského tela v 3D, čím je v maximálnej miere zabezpečená názornosť vyučovania základného predmetu pre všetky odbory. V škole sú zriadené moderne vybavené odborné učebne, ktoré umožňujú nácvik praktických zručností v laboratórnych podmienkach. Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, tiež sa v maximálnej miere snaží pružne reagovať na zmeny v príprave budúcich zdravotníckych pracovníkov podľa požiadaviek praxe. Škola je organizátorom Súťaže prvej pomoci pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Žiaci sa majú možnosť zapájať do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, programu boja proti AIDS, rakovinových ochorení, do recitačných súťaží, súťaží vo vlastnej tvorbe, predmetových olympiád, môžu prezentovať svoje práce na Dni ošetrovateľstva a rehabilitácie, realizovať sa v cvičnej firme, krúžkovej činnosti a podobne.