Profil školy

Profil školy

SOŠ lesnícka, Kollárova, Prešov, Kollárova 10, 08001 Prešov

Späť na školu

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu.

Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata. Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Viac sa dozviete na www.lesnicka.sk