SOŠ automobilová a podnikania, Senec

Adresa : Kysucká 14, 90301 Senec
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec je samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Svojou komlexnosťou, moderným vybavením a objektovou skladbou vytvára pre žiakov dobré podmienky pre všestranný rozvoj osobnosti po stránke profesijnej i záujmovej, vrátane spoločenského a telovýchovného vyžitia.