Čo má spoločné Štúr, Husák a Štefánik?

29.05.2019 17:14
Kultúra

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Odpoveď  - to isté, čo my ! Krajinu pôvodu, Slovensko. A samozrejme, úspechy v rozličných oblastiach.

Mgr. Elena Matuščinová na hodinách dejepisu v ôsmej a deviatej triede ZŠ prepája teoretické vedomosti s praktickou činnosťou. Prezentácie o slávnych osobnostiach pomáhajú prehlbovať vedomosti z histórie o významných osobnostiach a udalostiach a tiež posilňujú povedomie o našom slovenskom pôvode. Okrem skupinovej práce si žiaci vyhľadávajú a spracúvajú informácie samostatne a učia sa vystupovať pred publikom, čo môže výrazne formovať ich osobnosť.

Projekty prebiehajú na základe celoštátnej súťaže Najväčší Slovák.

Celoškolský projekt Najväčší Slovák je určený pre triedy II. stupňa, zapojili sa doňho predovšetkým žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách dejepisu. Na prípravu projektov a posterov mali čas počas veľkonočných prázdnin. Práca prebiehala skupinovo v dvojiciach a trojiciach a následne sa prezentovala na vyučovacích hodinách. Súčasťou projektu je tiež umiestnenie posterov na nástenku, aby mali o prebiehajúcom projekte informácie žiaci z iných ročníkov.

Vyjadrenie pedagóga : Projekt Najväčší Slovák je spôsob, ako sa naučiť niečo o osobnostiach v našej histórii, pretože ide aj o osobnosti, ktoré sa v učebniciach dejepisu nevyskytujú.  Ďalej si trénujú vystupovanie pred publikom a taktiež zhodnotiť samých seba a svojich spolužiakov.  Prezentácie žiakov boli rôzne, niektoré mali aj videoodkazy, takže boli zaujímavé pre žiakov, ktorí počúvali. Žiaci sa učili byť aj tolerantní , lebo sa navzájom museli počúvať a nerušiť spolužiakov pri prezentovaní prác. Po každej prezentácii sme si spravili zhodnotenie, kde sme poukázali na to, čo bolo v prezentovaní dobré, kde boli chyby a čo treba vylepšiť. Žiaci však prezentácie spracovali veľmi dobre a mnohé boli na výbornej úrovni - uviedla vedúca projektu, p. učiteľka Matuščinová.

Vyhodnotenie súťaže sa bude konať na začiatku mája v jedálni formou hlasovania pre II. stupeň  a pre tých najšikovnejších sú pripravené hodnotné ceny poskytované RTVS a Radou rodičov.

Kto sa stane najväčším Slovákom? Bude ním Milan Rastislav Štefánik ako v celoslovenskom hlasovaní? Uvidíme !