SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

Adresa : Kukučínová 23, 040 01 Košice
Sme škola s viac ako 50 ročnou tradíciou a jedinečnými odbormi nielen v Košickom kraji, ale aj na Slovensku. Ponúkame kvalitné vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú odbornú prax v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách. Náš vysokokvalifikovaný pedagogický zbor pripravuje žiakov pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj služieb. Sme flexibilní, prispôsobujeme sa potrebám trhu práce, študentom, aj ich rodičom. Poskytujeme štúdium nielen v dennej , ale aj večernej a diaľkovej forme. Pre absolventov strednej školy s maturitou ponúkame pomaturitné štúdium. Škola má v správe elokované pracovisko v Rozhanovciach a Zemplínskej Teplici, kde sa nachádzajú odborné učebne, dielne pre odborný výcvik. Aké výhody ponúkame? Jedinečnosť odborov v Košickom kraji, motivačné štipendium, certifikát IES umožňujúci žiakom zamestnať sa po skončení štúdia v ktoromkoľvek štáte EU, odborné stáže a exkurzie v zahraničí, účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, duálne vzdelávanie, študijné a učebné odbory žiadané na trhu práce, zapojenie školy do medzinárodných projektov, autoškola - vodičské oprávnenie B a T (pre vybrané odbory bezplatne), barmanský kurz, rekvalifikačné kurzy, možnosť študovať večernou a diaľkovou formou, vybavenie školy na vysokej úrovni, nadštandardná starostlivosť o žiakov.