SOŠ dopravy a služieb Strážske

Adresa : Mierová 727, 07222 Strážske
Škola zabezpečuje kvalifikovaných odborníkov v oblasti dopravy a služieb. Absolventi dopravných odborov majú odborné predpoklady na kvalifikované riadenie podnikov rodinného typu a pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti dopravy. Uplatnenie nachádzajú aj v dopravných a priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností. Škola pružne reaguje na potreby praxe a preto vzdeláva študentov v atraktívnom študijnom odbore ochrana osôb a majetku, ktorí sú kvalifikovanými pracovnými silami pre súkromné bezpečnostné služby, pre uplatnenie v PZ SR a OS SR. V tomto odbore poskytujeme ako prvá škola na Slovensku aj duálne vzdelávanie v spolupráci so súkromnými bezpečnostnými agentúrami z blízkeho okolia. Okrem toho má škola 2-ročné učebné odbory: stavebná výroba a praktická žena a poskytuje i nadstavbové štúdium v odbore podnikanie v remeslách a službách pre tých, ktorí pre svoje uplatnenie potrebujú maturitu. Budúcnosťou školy je spolupráca s lokálnymi zamestnávateľmi a prepojenosť na prax.


Hore