Profil školy Gymnázia V.B. Nedožerského

Profil školy

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice Slovenskej 16, Prievidza, Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza

Späť na školu

O najstarších dejinách prievidzského školstva existujú len sporadické správy, pretože archívny materiál o ňom sa nezachoval – všetky dokumenty boli zničené pri požiari v období stavovského povstania v roku 1678. Prvá škola v Prievidzi existovala pravdepodobne na tzv. Skale nad mestom pri mariánskom kostole. Bola to kláštorná škola, mala teda náboženské zameranie a tak aj vychovávala žiakov. Dodnes pretrvávajúce názory, že šlo o kláštornú školu kamaldulských bratov existujúcu v 11. až 13. storočí, nemožno historicky doložiť. Bližšie k pravde sú asi tí, ktorí tvrdia, že po roku 1383 sa usadili v Prievidzi karmelitáni, hoci prvý doklad o ich existencii v meste pochádza až z roku 1496. O účinkovaní školy karmelitov v Prievidzi máme správy až z neskoršieho obdobia. Spolu s konventom zanikla po víťazstve reformácie. Pod jej vplyvom vznikla asi v roku 1564 latinská evanjelická škola poznamenaná vplyvom humanistických myšlienok. V školskej a kultúrnej oblasti mesta významnú úlohu zohrávala aj farská škola. Pripravovala žiakov na štúdium do kláštornej školy karmelitov a neskôr do strednej latinskej evanjelickej školy. Jej vznik a činnosť vychádzali z výsad dedičnej advokácie po roku 1324 a z mestských výsad, ktoré v roku 1383 udelila Prievidzi uhorská kráľov ná Mária z Anjou. Rekatolizácia v 17. storočí znamenala koniec evanjelickej školy. V Prievidzi sa usadili piaristi. V auguste 1666 vymerali priestor pre kláštor, školu a kostol. Stavbu kolégia dokončili v októbri 1674 a školské priestory o rok neskôr. Túto budovu, ktorá mala pôvodne iba jedno poschodie, postupne rozšírili, keď k nej v 18. storočí pristavili západné krídlo a celé druhé poschodie . Na dlhé desaťročia sa stala sídlom piaristického gymnázia. V roku 1851 zaniklo a obnovilo sa až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1870 pod názvom Kráľovské katolícke gymnázium. V roku 1911 sa rozšírilo z nižšieho na vyššie. V školskom roku 1914/1915 v ňom prebiehali prvé maturitné skúšky. 1. mája 1917 Ministerstvo školstva v Budapešti nariadilo postupné zrušenie vyšších tried a škola mala opäť prejsť na formu nižšieho gymnázia. O mesiac neskôr na základe protestu občanov Prievidze ministerstvo toto nariadenie odvolalo.

Naše gymnázium chce byť modernou školou 21. storočia. Chce pripraviť do praxe i do života, ale aj na vysokoškolské štúdium zdatných mladých ľudí, chce sa orientovať na žiaka, na jeho odborný a osobnostný rast, na jeho úspechy v živote, chce budovať v našich žiakoch mravné zásady, rozvíjať ich tvorivosť, pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie. Preto pripravilo vlastný školský vzdelávací program a ponúka budúcim gymnazistom štúdium nielen vo všeobecných triedach so širokou škálou voliteľných predmetov, ale aj v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a so spoločenskovedným zameraním. Čas nestojí, uteká stále rovnako rýchlo. Na niekoľkých stranách sme sa Vám, vážení čitatelia, pokúsili stručne predstaviť najdôležitejšie míľniky, ktoré lemujú dlhú 90-ročnú cestu od niekdajšieho Česko-slovenského štátneho reálneho gymnázia Františka Sasinka až po dnešné Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Za celé toto obdobie triedami piatich gymnaziálnych budov a rukami niekoľkých stoviek pedagógov prešli tisícky študentov. Títo našli uplatnenie v rôznych sférach života doma i v zahraničí. Ich úspechy, o ktorých sa dozvedáme od nich priamo alebo prostredníctvom dobrého chýru, sú snáď svedectvom, že námaha i nádeje do nich vkladané neboli zbytočné. A ľudia, ktorým sa pôsobenie za katedrou stalo životným poslaním, tak dostávajú zaslúžené zadosťučinenie. Prispievajú tak k sláve niekoľko storočí trvajúcej tradície stredoškolského vzdelávania v Prievidzi.