22. marec 2019 – Svetový deň vody - I. stupeň

12.06.2019 17:45
Zo školy

Autor : Lucia Čulenová, ZŠ Brodské

Späť na úvod

Cieľom Svetového dňa vody je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Tento deň si pripomenuli aj žiaci I. stupňa Základnej školy v Brodskom. Zopakovali si vedomosti z prvouky a z prírodovedy o význame vody pre život, pozreli si prezentáciu o kolobehu vody „Kvapka a jej cesta“. Získané vedomosti uplatnili v praktických činnostiach. Prváci vyrobili z plastelíny vodné spoločenstvo a kvapky vody s informáciami o význame vody. Starší žiaci nakreslili rôzne zdroje vody, ktoré sa nachádzajú v našom blízkom okolí. Vyjadrili svoj názor, ako s vodou nakladať, správne ju využívať a zbytočne s ňou neplytvať. Všetci žiaci dostali za odmenu modrý náramok s kvapkou, symbolom čistej vody.