6327 M 00 ekonomické a administratívne služby v podnikaní

13.02.2024 11:12

Autor : Denisa Walther, Súkromná SOŠ HOST

Späť na úvod

4-ročný študijný odbor (denné štúdium) - zameraný na ekonomiku, marketing, manažment a podnikanie
Charakteristika absolventa:

* kvalifikovaný odborník v štátnej, verejnej a podnikateľskej sféry, budúci podnikateľ, pripravený na samostatnú riadiacu a výkonnú prácu v súlade s ekonomickými, právnymi, manažérskymi a marketingovými princípmi myslenia a konania v akejkoľvek oblasti podnikania;

* uplatní sa na trhu práce ako ekonóm, finančný referent, referent marketingu a logistiky, obchodný zástupca, pracovník v štátnej správe a v iných ekonomicko-administratívnych pozíciách vo výrobných a obchodných spoločnostiach;

* ovláda právne formy podnikania doma i v zahraničí, orientuje sa v trhovej ekonomike, v obchode, podnikateľských aktivitách a v účtovníctve;

* je spôsobilý viesť obchodné rokovania, schopný posúdiť výhody a nevýhody investícií, vie prezentovať výrobok alebo službu odberateľom;

* ovláda vypracovanie kalkulácií pri výrobe výrobkov, prác alebo služieb, vie vyhodnotiť riadenie a hospodárnosť podniku, zaevidovať majetok a zásoby a vypočítať výsledok hospodárenia;

* ovláda základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, personálnej, obchodnej a úradnej korešpondencie;

* ovláda techniku reklamy, základy grafických programov, ktoré vie aplikovať v oblasti propagácie a reklamy;

* je zbehlý v informačných technológiách, schopný získavať informácie z voľne dostupných zdrojov (najmä využívaním Internetu), je schopný komunikovať elektronickou poštou a využívať ďalšie prostriedky elektronickej komunikácie (využíva prostriedky informačných a komunikačných technológií, práca s informáciami, používanie nových aplikácií);

* ovláda základy psychológie a etiku podnikania;

* absolvent komunikuje v cudzích jazykoch (anglický, nemecký, španielsky);

* je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


V druhom ročníku si žiak vyberá jednu z oblastí vzdelávania podľa špecializácie:

- administratívne a právne služby;

- informačné a registratúrne služby;

- obchodné a marketingové služby;

- podniková logistika;

- projektová činnosť.


Absolvent získava maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.