6355 M 00 služby v cestovnom ruchu

13.02.2024 11:12

Autor : Denisa Walther, Súkromná SOŠ HOST

Späť na úvod

4-ročný študijný odbor (denné štúdium) - zameraný na informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Charakteristika absolventa:

* je pripravený pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí, so znalosťami a zručnosťami v informačných technológiách;

* je pripravený nastúpiť priamo do praxe, využívať zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu a marketingu so základnou znalosťou manažérskej informatiky, ako aj podnikateľských princípov v oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu;

* uplatní sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností, ale aj ekonomických a prevádzkových v oblasti hotelierstva a gastronómie, najmä v cestovných kanceláriách, agentúrach, turistických informačných centrách, dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy;

* je pripravený realizovať vlastné podnikateľské zámery a aktivity v oblasti cestovného ruchu, a tiež viesť E-obchod (internetový obchod);

* dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov, vie využiť výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík;

* ovláda vypracovanie kalkulácií produktov a služieb cestovného ruchu, vie vyhodnotiť riadenie a hospodárnosť podnikov, zúčtovať a vyhodnotiť zájazdy;

* ovláda základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej korešpondencie; ovláda techniku reklamy, základy grafických programov, ktoré vie aplikovať v oblasti propagácie a reklamy cestovného ruchu;

* pracovník so základnými znalosťami a zručnosťami v informačných technológiách;

* pracuje s databázami firiem a softwarom pre cestovný ruch;

* ovláda podstatu a princípy podnikania, právne, ekonomické, administratívne, osobnostné a etické aspekty podnikania, dokáže vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia;

* ovláda základy psychológie, etiku podnikania, je zdatný v komunikácii s klientmi a obchodnými partnermi; je schopný orientovať sa v organizačno-inštitucionálnej štruktúre cestovného ruchu na podnikateľskej, komunálnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni;

* dokáže pripravovať komplexné balíčky služieb cestovného ruchu pre klientov, vie plánovať, organizovať a realizovať kongresové podujatia, konferencie, sympóziá, workshopy, prednášky;

* absolvent komunikuje v cudzích jazykoch (anglický, nemecký, španielsky);

* je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


Absolvent získava maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Podľa ISTP - integrovaný systém typových pozícii, ide o optimálne stredoškolské maturitné vzdelanie - vzdelanie budúcnosti.