6323 K 00 hotelová akadémia

13.02.2024 11:12

Autor : Denisa Walther, Súkromná SOŠ HOST

Späť na úvod

5-ročný študijný odbor (denné štúdium) - s rozšíreným vyučovaním informačných technológií

Charakteristika absolventa:

* je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, pripravený vykonávať odborné činnosti v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach, reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania;

* je pripravený pracovať ako manažér, ovláda manažérske činnosti strednej úrovne v oblasti gastronómie a cestovného ruchu u nás i v zahraničí;

* pracovník so znalosťami a zručnosťami v informačných technológiách;

* je schopný vykonávať ekonomické činnosti a samostatné podnikanie, spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia účtovníctva, hospodárskej korešpondencie a administratívy;

* má podnikateľské a manažérske zručnosti, je schopný tvoriť podnikateľské zámery v predmete podnikania, schopný orientovať sa v právnych normách predmetu podnikania;

* pozná potraviny, nápoje, technologické postupy prípravy rôznych druhov jedál a nápojov, pozná zásady a techniky stolovania, techniku jednoduchej a zložitej obsluhy;

* je adaptabilný pre prácu aj v príbuzných odboroch a schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, vie využiť výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík;

* má znalosti základov psychológie, sociológie, etiky a medziľudských vzťahov, znalosti zo zásad a princípov spoločenskej komunikácie;

* je kvalifikovaný pracovník so širokým hoteliersky orientovaným odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy ako manažér aj samostatný podnikateľ v oblasti gastronómie, cestovnom ruchu, turizmu a ďalších ekonomických subjektov z odvetvia hospodárskeho života;

* je schopný plánovať, organizovať a realizovať gastronomické podujatia;

* vo svojej práci využíva komplexné manažérske a praktické atribúty moderného fungovania hotelových a stravovacích zariadení v odvetví cestovného ruchu;

* je všestranný, jazykovo zdatný a odborník v oblasti gastronómie a turizmu.


Absolvent získava maturitné vysvedčenie a výučný list. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.