Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

08.02.2024 10:03

Autor : Janette Ferancová, Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa

Späť na úvod

Stredná odborná škola v Hnúšti ponúka vzdelávanie v atraktívnych a v praxi využiteľných odboroch. Konkrétne ide o 3-ročné učebné odbory: mechanik opravár - stroje a zariadenia/mechanička opravárka-stroje a zariadenia, stolár/stolárka, krajčír - dámske odevy/krajčírka-dámske odevy. Absolventi 3-ročných učebných odborov môžu získať maturitu absolvovaním nadstavbového štúdia. Veľkej popularite sa v súčasnosti teší 4-ročný študijný odbor sociálno-výchovný pracovník/sociálno-výchovná pracovníčka. Našou snahou je zlepšovanie podmienok a úrovne poskytovaného vzdelávania vo všetkých odboroch prostredníctvom investovania do technického a didaktického vybavenia našich učební a dielní, približovaním sa reálnym potrebám praxe a tiež vzdelávaním našich pedagógov. Finančné prostriedky, ktoré získavame realizáciou rozvojových projektov ako napr. Akčný plán pre najmenej rozvinuté okresy SR, podporou nášho zriaďovateľa BBSK formou kapitálových prostriedkov, ale aj našich vlastných zdrojov, sme v posledných rokoch nasmerovali do inovácií a rekonštrukcií dielní pre odborný výcvik. Vďaka vyššie spomenutým zdrojom sme zrekonštruovali dielne pre stolárov. Vybudovali sme zváračskú dielňu pre mechanikov a aj novú dielňu pre náš najnovší odbor tesár. Zainvestovali sme tiež do krajčírskej dielne tak, aby prostredie a vybavenie dielne bolo atraktívne a poskytovalo optimálne podmienky pre výučbu krajčírok. Medzi naše najnovšie vybavenie dielní patrí CNC frézovačka a CNC plazmová rezačka. Pre žiakov v učebných odboroch mechanik opravár a stolár ponúkame možnosť študovať aj v systéme duálneho vzdelávania. V nasledujúcom školskom roku chceme pokračovať v duálnom vzdelávaní aj v odbore krajčírka. Snažíme sa vytvárať pozitívny vzťah študentov k našej škole a odborom, ktoré študujú aj v rámci teoretického vyučovania vytváraním atraktívneho a motivujúceho prostredia. Naše odborné učebne aj klasické triedy máme zariadené novým nábytkom. Všetky triedy a odborné učebne máme vybavené 75“ LCD displejmi s integrovaným PC v kombinácii s horizontálne posuvnými tabuľami. Zriadili sme novú počítačovú učebňu a okrem toho majú naši žiaci možnosť využívať novú modernú študovňu. K dispozícii sú aj oddychové zóny vo vestibuloch školy. Exteriér školy sme spestrili novým lesoparkom a pred budovou školy naši učni vybudovali altánok. Charakteristickou črtou našej školy je ústretový a trpezlivý prístup všetkých zamestnancov školy k našim žiakom a ich problémom a potrebám, ktoré sú typické pre región, v ktorom sa nachádzame.