Veterinárne zdravotníctvo a hygiena (4336 M) Chov hospodárskych zvierat (01)

12.10.2023 13:37

Autor : Adriana Šimanská, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Študijný odbor je upriamený pre získanie všetkých kompetencií veterinárneho zdravotníka. Odborník v tejto oblasti môže pracovať nielen ako asistent veterinárneho lekára pre poľnohospodárske subjekty, ale i vo veterinárnych ambulanciách a klinikách. Počas štúdia žiak získava kompletnú škálu vedomostí z anatómie a fyziológie domácich a hospodárskych zvierat ako aj poznáva príčiny chorôb absolvovaním predmetu mikrobiológia a parazitológia. V nich nadobudnuté vedomosti si rozširuje štúdiom kľúčového predmetu veterinárna starostlivosť, v ktorom sa zaoberá príznakmi chorôb, ich diagnostikou a liečením. Liečenie chorôb je postavené na predmete veterinárna farmakológia. Dôležitým prvkom štúdia je, aby žiak poznal faktory prevencie chorôb a preto vysoký podiel štúdia odborných predmetov je venovaný hygiene chovu hospodárskych zvierat a ich výžive a dietetike. Praktické zručnosti získava v predmete odborná prax vyučovanej na školskom hospodárstve, vo veterinárnych ambulanciách a klinikách. Vedie sa k zručnostiam a samostatnosti poskytovania prvej pomoci zvieratám ako i vyšetrovaniu a vykonávaniu veterinárnych úkonov, ktoré sú v kompetenciách veterinárneho zdravotníka. Absolvent tohto študijného odboru môže pracovať i v sektore služieb zameranom na predaj produktov spojených s výživou zvierat, biotechnológiu reprodukcie alebo veterinárnymi službami. Taktiež má dobrú východiskovú pozíciu pre univerzitné štúdium veterinárneho lekárstva. V rámci výučby dopravnej výchovy má možnosť získania vodičského oprávnenia pre vedenie osobného motorového vozidla priamo na škole.