Agropodnikanie (4210 M) Poľnohospodársky manažment (08)

12.10.2023 13:24

Autor : Adriana Šimanská, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Študijný odbor vychádza z potrieb formovať pre trh práce odborníka – riadiaceho pracovníka pre poľnohospodársku výrobu. Absolvent vykonáva strednú manažérsku funkciu v poľnohospodárskych subjektoch, ako sú rôzne typy poľnohospodárskych družstiev, spoločnosti orientované na poľnohospodársku prvovýrobu, služby a transformáciu poľnohospodárskych produktov. Taktiež môže podnikať samostatne ako súkromne hospodáriaci roľník. K výkonu týchto funkcií je počas štúdia vedený k poznávaniu problematiky rastlinnej a živočíšnej výroby ako i využívaniu mechanizácie pre rozličné pracovné úkony. Kompetencie pre vykonávanie riadiacej funkcie mu umožňuje štúdium ekonomických predmetov, v ktorých okrem všeobecných základov ekonomiky a ekonomiky výrobných odvetví sa formuje cestou iných odborných predmetov. Nosné sú poľnohospodársky manažment a marketing, ktorých finančné výsledky spracováva v predmete účtovníctvo využívajúc poznatky z aplikovanej informatiky. Štúdiom týchto predmetov sa môže uplatniť i v iných sektoroch, ktoré sa zaoberajú ekonomickou činnosťou. Praktické zručnosti získava v predmete odborná prax vyučovanej na školskom hospodárstve a popredných poľnohospodárskych subjektoch regiónu. Na konci štúdia k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vypracováva komplexnú odbornú prácu. Pri jej vypracovávaní získava poznatky i pre príp. univerzitné štúdium k vypracovaniu bakalárskej a diplomovej práce. Pre potreby výkonu funkcie, ale i bežného života má možnosť získania vodičského oprávnenia na vedenie osobného motorového vozidla a traktora priamo na škole.