Týždeň vedy a techniky

17.11.2022 12:00
Veda a Technika

Autor : Ivana Matúšková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Cieľom „Týždňa vedy a techniky“(TVT), ktorý sa koná na Slovensku každoročne od 7.11.-11.11., je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl. Zapojenie sa žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín. V rámci TVT sa na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote pod záštitou AMAVET klubu Legman 819 (Asociácia pre mládež vedu a techniku) pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej sa uskutočnili dve akcie. 10.11.2022 sa uskutočnila Kúzelná fyzika, je to zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali našich žiakov všetkých vekových kategórií. Experimenty nám predvádzal Mgr. Michal Figura. Predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo, aktívne sa zapájali do experimentovania. S úžasom a niekedy aj s otvorenými ústami sledovali „fyzikálne kúzla“. Zistili, že fyzika je všade okolo nás. 11.11.2022 sa konal na našej škole „Vedecký deň“. V tento deň sme sa snažili prostredníctvom zážitkového učenia, aktivitami, experimentami a hrami spestriť vyučovací proces a spopularizovať predmety – fyziku, chémiu, biológiu, techniku a environmentálnu výchovu. Hlavným cieľom tohto dňa bolo získať nové vedomosti a zážitky zábavnou formou. Aktivity a experimenty predvádzali žiaci žiakom. Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo. Aktivity a experimenty boli zaujímavé, na fyzike a biológii mali možnosť sa aktívne zapojiť do experimentovania. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa „Vedeckého dňa“ aktívne zúčastnili a celý deň sa venovali svojim mladším aj starším spolužiakom. Bolo to pre nich veľmi náročné. Samozrejme, ďakujem aj svojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. Soni Magyarovej a Mgr. V. Novodomskému, ktorí tento deň so žiakmi pripravili a ,samozrejme, aj vedeniu školy, ktoré nám tieto aktivity umožnili na škole zrealizovať.

Autor textu: Koordinátorka TVT Mgr. Elena Sakálová