4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

14.02.2024 12:10

Autor : Zuzana Paurová, SŠI Fatranská, Žilina

Späť na úvod

Trojročný učebný odbor poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník pripravuje chlapcov a dievčatá na robotnícke povolanie. Jeho absolvent zvládne odborné práce pri výseve, pestovaní, ošetrovaní rastlín, kvetín, zeleniny. Úpravu terénu, trávnika, výsadbu okrasných drevín, kvetinových záhonov a ich ošetrovanie. Ovláda základy aranžovania vybraných kvetinových produktov.

Žiaci sa v prvom ročníku naučia dodržiavať bezpečnosť a hygienu práce. Obsah učiva je zameraný na poznávanie záhradného náradia, pomôcok na výsev rastlín. Žiaci sa učia vysievať a starať o vybrané druhy zeleniny a niektoré druhy kvetín. Počas prvého ročníka sa tiež učia zhotovovať jednoduché aranžérske väzby.

Obsah vzdelávania v druhom ročníku pokračuje jesenným zberom plodín. Žiaci sa učia ošetrovať, strihať, prihnojovať vinič. Počas druhého ročníka žiaci vykonávajú práce v skleníku. Učia sa bezpečnosti pri manipulácií s kosačkou a kosiť trávnik.

V poslednom ročníku je obsah vzdelávania zameraný na prípravu na záverečné skúšky. Výstupom sú praktické poznatky získané počas všetkých troch rokov, vrátane teoretických predmetov Kvetinárstvo, Zeleninárstvo, Ovocinárstvo, Sadovníctvo.

Absolvent trojročného učebného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni nižšieho stredného odborného vzdelania. Môže sa uplatniť v prevádzkach záhradníctva.