3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia

14.02.2024 12:10

Autor : Zuzana Paurová, SŠI Fatranská, Žilina

Späť na úvod

V učebnom odbore inštalatér, vodovodné zariadenia žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti inštalatérskych technológií. Oboznamujú sa so základnými inštalatérskymi prácami, s montážou, údržbou a opravami jednotlivých zariadení, so základmi murárskych, maliarskych a betonárskych prác ako sú búranie, murovanie, pokladanie dlažby, osadzovanie technických zariadení, práca s drevom, kovmi a plastmi. Naučia sa používať nástroje a strojové zariadenie používané vo výrobných činnostiach, čítať plány a výkresovú dokumentáciu. Poznajú zásady montáže vodoinštalačných prác, verejného a domového vodovodu, spôsobov ohrevu teplej vody, domovej a verejnej kanalizácie, žúmp a septikov. Poznajú druhy ústredného a solárneho vykurovania, tepelných čerpadiel a ovládajú základné normy montáže. Učebný odbor je vhodný pre chlapcov. Dĺžka štúdia je tri roky.

Obsah vzdelávania v 1. ročníku je zameraný na získanie manuálnej zručnosti. Žiaci sa učia čítať jednoduché výkresy, používať inštalačný materiál, základné pracovné pomôcky a nástroje používané pri vodoinštalačných prácach. Ovládajú rôzne typy technológií spájania rúr, fitingov a tvaroviek. Poznajú základné murárske a maliarske práce a postupy pri opracovaní kovov, ručnom opracovaní dreva, tesárske a búracie práce. Žiaci ovládajú základné ustanovenia právnych noriem a zásad BOZP, merné jednotky a priemery rúr rôznych inštalačných materiálov, naučia sa používať meradlá, mierky.

Žiaci v druhom ročníku získavajú odbornejšie znalosti v oblasti verejnej kanalizácie a vodovodných zariadení. Vedia charakterizovať časti domovej a verejnej kanalizácie, spôsoby jej zapájania, poznajú všetky druhy materiálov na jej montáž, vedia popísať a vykonať montáž jednoduchých žúmp a septikov, odtokov, odpadov a zvodov ležatej a zvislej domovej kanalizácie. Žiaci ovládajú základné ustanovenia právnych noriem a zásad BOZP pri montáži verejnej a domovej kanalizácie a vodovodných zariadení.

V treťom ročníku je obsah vzdelávania zameraný na prípravu na záverečné skúšky. Žiaci ovládajú základné ustanovenia a normy pre montáž verejného a domového vodovodu, základné druhy materiálov a armatúr, technologické postupy a montáž rozvodov teplej a studenej vody, montáž plynových, elektrických, prietokových ohrievačov na teplú vodu, solárnych a fotovoltaických panelov na výrobu teplej vody, tlakovanie potrubia s následným uvedením do prevádzky. Ovládajú montáž zdravotno-technických zariadení, sprchových kútov, WC, bidetov, umývadiel a drezov. Vedia charakterizovať druhy ústredného vykurovania, solárneho vykurovania, tepelných čerpadiel. Ovládajú technologické postupy montáže kotlov, rozdeľovačov, čerpadiel a expanzomatov. Poznajú základy montáže domových plynovodov, domovej prípojky a vykonanie tlakovej skúšky domového plynovodu.

Absolvovaním učebného odboru inštalatér, vodovodné zariadenia žiaci získajú príslušné zručnosti v danom odbore. Absolvent trojročného učebného odboru po ukončení štúdia záverečnou skúškou je schopný vykonávať jednoduché a pomocné práce v celom odvetví stavebnej výroby.