Školská integrácia

01.02.2022 12:46
Vzťahy

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

Školská integrácia

Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „školský zákon“.

Práve škola je priestorom , ktorý by mal pomáhať prekonávať rozdiely. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i) školského zákona)

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:

a) žiak so zdravotným postihnutím

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený

c) žiak s vývinovými poruchami

d) žiak s poruchou správania

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

3. žiak s nadaním

V našej škole sa venuje deťom školský špeciálny pedagóg preto, aby žiakom ( aj rodičom ) pomohol úspešne sa začleniť do kolektívu napriek vývinovým poruchám učenia, správania a osobnosti, vrodeným pervazívnym poruchám aj žiakom s nadaním.