Študijný odbor 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – „bezpečnostný technik“

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

4-ročný študijný odbor (s maturitou) pre chlapcov i dievčatá počas štúdia žiak získa vedomosti zo strojárstva, elektrotechniky, stavebníctva absolvent odboru pozná zásady BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vie vypracovať plány BOZP pre prevádzky firiem a organizácií môže sa uplatniť ako koordinátor bezpečnosti na stavbách, v podnikových útvaroch BOZP, v službách poradenských firiem, na úradoch inšpektorátu práce je pripravený na štúdium na VŠ, napr. v odbore integrovaná bezpečnosť alebo bezpečnostný manažment, prípadne na VŠ technického zamerania, vzhľadom k jeho získaným vedomostiam zo strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva