SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického ul., Žiar nad Hronom

Adresa : Jilemnického 1282, 96501 Žiar nad Hronom
SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom pripravuje kvalifikovaných žiakov na prácu v oblasti spoločného stravovania, cestovného ruchu, obchodu a služieb. Poskytuje komplexnú prípravu pre povolania manažér hotela, ekonóm hotela, recepčný, šéfkuchár, hlavný čašník, kuchár, čašník, cukrár, kaderník. Absolventi školy môžu študovať na vysokej škole. Žiaci môžu študovať v päťročnom študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia, ktoré ukončia maturitnou skúškou a výučným listom a v trojročných učebných odboroch ukončených záverečnou skúškou a výučným listom v odboroch: - 6489 H hostinský/hostinská, - 6456 H kaderník, - 2964 H cukrár. Po ich ukončení môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a získať maturitné vysvedčenie. V týchto učebných a študijných odboroch si žiaci osvojujú vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré súvisia s ich zameraním tak, aby sa čo najlepšie pripravili pre prax a vedeli ich použiť aj v náročných trhových podmienkach. Podmienkou prijatia je ukončené základné vzdelanie (9 rokov ZŠ) a dobrý zdravotný stav. Benefitom je pracovné oblečenie zdarma a možnosť absolvovať baristický, someliérsky, bamanský a animátorský kurz. Žiaci svoje získané vedomosti výborne uplatňujú aj mimo školy, o čom svedčia aj dosiahnuté významné úspechy v rôznych aj medzinárodných súťažiach ako kuchári, barmani, baristi, someliéri a kaderníci. Súčasťou školy sú tri pavilóny a vlastná telocvičňa so squashom. Škola má 15 klasických učební s moderným nábytkom, vybavené notebookom a dataprojektorom, tri kompletne zriadené učebne informatiky a strojopisu, odbornú učebňu stolovania s najmodernejším vybavením, dve učebne cvičnej kuchyne. V priestoroch školy sú pracoviská praktického vyučovania, v ktorých žiaci pod vedením skúsených majstrov odborného výcviku vykonávajú prax. Pracoviská praktického vyučovania a duálne vzdelávanie: - Reštaurácia GAUDEAMUS, - Kadernícky salón EMA, - Cukrárska výrobňa. Naša škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom REMESLO TERMÁL, s. r. o. pre študijný odbor hotelová akadémia. Žiaci, s ktorými uzatvorí zamestnávateľ učebnú zmluvu, prepoja svoje teoretické vedomosti s konkrétnym zamestnávateľom a budú vykonávať praktické vyučovanie v hoteli Termál Vyhne. Medzinárodná spolupráca a projekty ERASMUS+: Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami vo Švajčiarsku prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho inštitútu pre rozvoj cestového ruchu, ktorý pôsobí pri Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ďalej v Rakúsku a s Integrovanou stredou školou v Moravskej Třebovej z Českej republiky. Študenti našej školy za zúčastňujú zahraničnej praxe vo vybraných gastronomických zariadeniach vo Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, na ostrovoch Korzika, Rhodos a Cyprus. Od roku 2014 úspešne realizujeme projekty ERASMUS+, ktorých sa aktívne zúčastňujú žiaci a pedagogický zamestnanci školy: „Spoznajme originalitu talianskej gastronómie“ – Taliansko (Spoleto), „Mládež a tradície otvárajú hranice“ – Taliansko (Spoleto, Rím) „Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania“ – Taliansko (Rím), Malta (Valletta), „Remeslo má zlaté dno“ – Španielsko (Malaga), Taliansko (Rím), Malta (Sliema), Portugalsko (Braga). Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej gastronomickej činnosti. Úspešne realizujeme catering na rôzne spoločenské príležitosti, GASTROFESTIVAL jedál a chutí, zážitkové degustačné večery a pod. Všetky naše aktivity podporujú prepojenie teórie s praxou a s radosťou sa na nich podieľajú aj naši bývalí absolventi.