SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice

Adresa : Na lúkach 18, 93403 Levice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach (SOŠ PaSV Levice) patrí medzi najstaršie školy takéhoto typu na Slovensku. Bola založená v 19. stor. v Košiciach, kde pôsobila ako Vyššia hospodárska škola. V roku 1948 bola presťahovaná do Levíc. Škola je vyprofilovaná pre vzdelávanie odborníkov v oblasti poľnohospodárstva a agropodnikania a stala sa neodmysliteľnou súčasťou odborného vzdelávania v Nitrianskom kraji. Škola od roku 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre agropodnikanie a rozvoj vidieka, čo nás zaväzuje vytvárať také materiálno-technické podmienky, aby naši absolventi po skončení školy mali nielen teoretické vedomosti, ale disponovali aj zručnosťami pre nové technologické postupy a vedeli sa uplatniť v praxi. Škola je vybavená modernou poľnohospodárskou technikou, vybudovanými dielňami. Máme ovocný sad, skleník, záhradu, kde žiaci získavajú skúsenosti s pestovaním ovocia a zeleniny. Máme zriadenú drobnú prevádzku pre spracovanie vypestovaných produktov. Odbornú prax a odborný výcvik žiaci vyšších ročníkov absolvujú priamo vo výrobných podnikoch.