Charakteristika školy

08.02.2024 15:29

Autor : Silvester Krasňan, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska cesta, Bratislava

Späť na úvod

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR). IPR sa organizačne delí na úseky:

 • - Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
 • - Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,
 • - Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie,
 • - Úsek ekonomický, Úsek prevádzkovo-technický.


SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky:

 • - teoretické vyučovanie,
 • - praktické vyučovanie,
 • - výchova mimo vyučovania (internát).

Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.


Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie vzdelávania a prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v odboroch:

 • - učebných,
 • - študijných,
 • - nadstavbových študijných,
 • - pomaturitnom štúdiu.


Absolventi učebných odborov získavajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

Absolventi študijných odborov získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.


KTO MÔŽE ŠTUDOVAŤ V SOŠ PRE ŽIAKOV S TP ?


Žiak alebo občan:

- s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),

- chorý a zdravotne oslabený,

- so špecifickými poruchami učenia,

- s poruchami reči, sluchu, zraku,...

Podmienkou prijatia do odborov je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.


Organizujeme aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania:

Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu) organizujeme podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania formou denného štúdia v rámci prípravnej triedy, trvá 1 školský rok. Vzdelávanie končí komisionálnou skúškou z povinných predmetov. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

Fotogaléria k článku