Študijné odbory

16.06.2022 10:55
Študijné odbory

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Späť na školu

Štúdium študijných odborov trvá 4 roky a je určené pre chlapcov aj dievčatá. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a ukončenie 9. ročníka ZŠ.

- Mechanik nastavovač (2411 K)

- Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2426 K)

- Mechanik-mechatronik (2679 K)

- Mechanik elektrotechnik (2697 K)

- Autotronik (2495 K)

Mechanik nastavovač (2411 K)


Absolvent je schopný nastavovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať obrábacie stroje.Ovláda technologické postupy v strojovom obrábaní kovov.CNC stroje dokáže nastavovať i obsluhovať a pozná základy programovania týchto strojov.