Nadstavbové odbory

26.05.2022 11:34
Študijné odbory

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Späť na školu

Nadstavbové štúdium, určené pre chlapcov aj dievčatá, trvá 2 roky a je ukončené maturitnou skúškou. Na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie v danom odbore.

- Strojárstvo (2414 L)

- Elektrotechnika (2675 L 02)

- Technicko - ekonomický pracovník (6476 L)


Strojárstvo (2414 L)

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.