3179 G 10 textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba

21.03.2022 11:42
Študijné odbory

Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina

Späť na školu

V učebnom odbore Textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba žiaci nadobúdajú schopnosti a manuálne zručnosti v oblasti zhotovovania bytových doplnkov a dekoračných predmetov. Oboznamujú sa s rôznymi technikami ručných prác a ľudovoumeleckej tvorby v tradičnej aj modernej forme. Počas štúdia na hodinách odborného výcviku sa oboznamujú sa a pracujú s pomôckami, nástrojmi, strojmi a prídavnými zariadeniami používanými pri spracovaní autentických materiálov. Dôraz je kladený na praktické činnosti, nácvik a tréning jednotlivých techník ručných prác. Absolvent pozná a aktívne používa nevyhnutnú odbornú terminológiu viažucu sa k odboru.

Obsah učiva 1.ročníka je zameraný na techniky ručného a strojového šitia. Žiaci nadobúdajú zručnosť v zhotovovaní dekoratívnych aj praktických výrobkov a bytových doplnkov využitím rôznych druhov úžitkových i dekoratívnych ručných stehov. Učia sa výšivkárstvu v súlade s typickými tradičnými vzormi, tvoria aj vlastné výrobky podľa súčasných trendov v ručných prácach, používajú tradičné aj moderné materiály. Cieľom odborného výcviku je navrhnúť a zhotoviť výrobok technikou vyšívania (ručné šitie) a technikou patchwork (strojové šitie).

V 2. ročníku žiaci zhotovujú výrobky technikami ručných prác - pletenie, háčkovanie a paličkovanie. Pri práci používajú aj netradičné pracovné pomôcky, čím dosahujú aj menej zruční žiaci pozitívne výsledky. Zhotovujú estetické doplnky z pletacej priadze, ale aj z iných neobvyklých materiálov. Ťažiskovou témou druhého ročníka je technika paličkovania. Žiak/žiačka si vytvára portfólio čipkárskych prác s dôrazom na paličkovanú čipku zhotovenú v tradičných vzoroch.

Cieľom učebného odboru textilná výroba v treťom ročníku je získanie vedomostí a zručností v ručných technikách. Žiaci sa zameriavajú na tkanie ihlou, tkanie na doštičke, tkanie na krosnách a háčkovanie.

Absolventi vykonaním záverečnej skúšky získavajú odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní majú možnosť nadviazať na odbornú prípravu v rekvalifikačných kurzoch. Predpokladom pre úspešné absolvovanie odboru je záujem žiaka o ručné práce, vnútorná motivácia pre štúdium, rovnako aj vytrvalosť, trpezlivosť, zmysel pre detail a estetiku.