Ekonomická olympiáda - krajské kolo

07.03.2022 13:08
Zo života školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Späť na školu

Naše žiačky Ľudka Reváková a Slávka Beňová sa zúčastnili na Krajskom kole Ekonomickej olympiády, ktoré sa konalo online formou. Absolvovali test, ktorý pozostával z jedného otvoreného zadania a 25 testových otázok. V otvorenej otázke bolo ich úlohou uvažovať o dopadoch zadanej situácie na rôzne skupiny obyvateľstva a spísať ekonomické argumenty, ideálne aj s odôvodnením. V testových otázkach vyberali jednu správnu odpoveď z piatich ponúkaných.