Zo života krúžkov 1

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Zo života krúžkov

Čarovná čitáreň

Súčasťou knižného fondu na škole je školská knižnica „Čarovná čitáreň“. Názov dostala od striedania sa ročných období – jar, leto, jeseň, zima. Výzdoba knižnice sa strieda podľa striedania sa ročných období. Žiaci ju radi navštevujú aby si vypožičali knihy. Zároveň si môžu na vankúšoch posedieť a oddýchnuť v jej priestoroch. Školské knihovníčky ich v rámci ŠKD pozývajú na zaujímavé prednášky – Hádankársky kvíz, O vynálezoch, V rozprávkove, Bájky a povesti a ďalšie. Zároveň sa knižnica stala aj miestom pre literárne súťaže.

p. uč. Titková, Srnková a Peniašková, školské knihovníčky


Šikovníček

V tomto školskom roku pracoval na škole krúžok Šikovníček. Navštevujú ho žiaci 1. a 2. ročníka. Cieľom krúžku je rozvíjať tvorivosť žiakov osvojovaním si rôznych výtvarných techník, postupov a spôsobov práce s prírodným a odpadovým materiálom, skrášľovať prostredie školy prácami detí, prezentovať práce na nástenkách v triede a v areáli školy, na rôznych výtvarných súťažiach, ako aj pri rôznych sviatkoch a príležitostiach.

p. uč. Srnková


Kreatív

Žiaci navštevujúci krúžokKreatív predviedli aj v posledných mesiacoch tohto školského rola svoju tvorivosť a nápaditosť pri spracúvaní jednotlivých tém. Dôkazom je aj spoločná práca s názvom "Na notových vlnách" , ktorá vznikala na základe prepojenia výtvarného a hudobného umenia. Tešíme sa aj na ďalšie esteticky ladené popoludnia.

p. uč. Zahoranová


Počítače hrou

Počítačový krúžok - patrí medzi obľúbené krúžky na našej škole, pretože ponúka hravou formou získavať informatické vedomostí a zručností. So žiakmi sme sa stretávali každý pondelok v počítačovej triede a usilovne sme pracovali. Na počítačovom krúžku sa žiaci 3. - 4. ročníka naučili základom práce s počítačom. Okrem pasívnej zábavy pri počítačových hrách sa žiaci učili v grafických programoch kresliť pomocou nástrojov. Postupne sa oboznámili s internetovými stránkami pre deti, kde si zahrali rôzne hry. Poznatky, ktoré získali v počítačovom krúžku využijú pri ďalšom vzdelávaní i v praktickom každodennom živote.

p. uč. Antalíková


Gymnastika

Krúžok bol zameraný na rozvoj všetkých pohybových schopností – kondičných, koordinačných a schopnosti flexibility, ktoré sme rozvíjali prostredníctvom jednoduchých gymnastických tvarov a rôznorodých pohybových aktivít. Pravidelným cvičením sme prispeli k zdravému vývinu dieťaťa a vytvorili tak návyk na pohyb a snažili sme sa odbúrať sedavý spôsob života. Žiačky gymnastického krúžku sa zúčastnili súťaže „Gymnastický štvorboj“, kde získali v kategórii A - 5. miesto, v kategórii B – 6.miesto a v kategórii C – 7. miesto. Gratulujeme.

p. uč. Antalíková