Metóda tvorivého denníka

10.11.2019 17:29
Vzťahy

Autor : Darina Vranová, ZŠ A. Radlinského, Školská ul., Kúty

Späť na úvod

     Už tretí rok si v našej triede žiaci vedú tvorivý denník. V prvom ročníku mali všetci žiaci jeden spoločný denník. Spracovávali rôzne témy formou nákresov a krátkych viet na papieriky, ktoré sa nalepili do spoločného denníka pod konkrétny nadpis. V druhom ročníku dostal každý žiak už svoj osobný denník, ktorý si ukladá do spoločnej truhličky, ktorá sa uzamyká. Denník používame na hodinách čítania, keď téma nejako nadväzuje na obsah čítaného textu a rozvíja sebareflexiu.

     "Kto nenájde správny vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah k okoliu." Tento citát od Pavla Straussa slovenského lekára, spisovateľa a filozofa vystihuje zrejme najvýstižnejšie význam práce s tvorivým denníkom v škole,  ktorá posilňuje nielen sebapoňatie jednotlivca, ale dobrovoľným zdieľaním zápiskov žiaci lepšie spoznávajú a chápu spolužiakov. Táto metóda pomáha žiakom vyjadrovať pocity, myšlienky, stať sa vnímavejším k sebe a k ostatným, posilňuje sebaúctu a pomáha dosahovať lepšie sebapoznanie. Zároveň posilňuje komunikatívne, čitateľské aj písacie zručnosti. Rozvíja tvorivosť a schopnosť sústredenia. Pri zdieľaní zápiskov sa vytvára v triede atmosféra zdieľania, čo žiakov k sebe približuje. Svoje zápisky žiaci zdieľajú so mnou , medzi sebou v dvojiciach, v komunitných kruhoch v skupinách, ktoré si vyberajú dobrovoľne, pred celou triedou alebo sa ich rozhodnú nezdieľať s nikým. Témy k metóde tvorivého denníku si vytvárame sami alebo používame témy z cvičení z knihy Tvořivý deník pro děti od Lucie Capacchione.

Ako príklad mi dovolili žiaci zverejniť zápisky zo svojich denníkov, ktoré si vytvárali po prečítaní textu O bohatom palci v čítanke pre 3. ročník. Téma v denníku bola Moje bohatstvo.Tu sú niektoré z nich:

„ Mojím bohatstvom je láska, veľká a zdravá rodina, radosť, zdravie, kamarátstva, moje myšlienky, moje zážitky, hodiny v škole, čistá voda a moje detstvo.“

„Mojím bohatstvom je, že sa nemusím obmedzovať v jedle a môžem často slobodne robiť to, čo chcem a nie, čo povedia iní.“

„Moje bohatstvo je môj život.“

„Mojím bohatstvom je to, že som múdrejší vďaka knihám v našej veľkej knižnici.“

„Mojím bohatstvom je, že sa môžem učiť a voľne pohybovať.“

„Mojím bohatstvom je čistý vzduch a že mám všetko na prežitie.“

„Mojím bohatstvom sú rodičia, ktorí mi dávajú nádej, lebo ma podporujú.“

„Mojím bohatstvom sú rodičia a brat, ktorí mi poskytujú pomoc, zábavu a môj plyšový tiger.“